Home

Artefakter pedagogikk

artefakt - Store norske leksiko

 1. En artefakt er en gjenstand som tilhører den materielle kultur som mennesker omgir seg med og er avhengig av, og artefakter omfatter alt fra bruksgjenstander som verktøy til prydgjenstander som smykker, som helt eller delvis er bearbeidet eller produsert av mennesker (kulturprodukter), til forskjell fra gjenstander i naturen (naturlige frembringelser)
 2. Artefakt er et kunstig produkt, noe som ikke finnes i virkeligheten. Ordet brukes for eksempel om måleresultater som skyldes feil ved apparatet, metodefeil eller lignende. For eksempel kan en forandring på et røntgenbilde som ikke representerer en reell forandring, kalles et artefakt.
 3. ner
 4. Artefakter uppkommer i ruiner under utplundringen Teknologisk utvikling og pedagogikk. 1,411 views. 1. Fremtiden Teknologiske trender og pedagogikk Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde som tar for seg spørsmål knyttet til undervisning og oppdragelse For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Pedagogikk Kulturarv, historiska artefakter & processer
 5. MR-artefakter varierer fra massive artefakter som gjør det umulig å tolke et bilde, til små og uviktige artefakter som man kan ignorere helt, til artefakter som man med vilje induserer for å få et bedre inntrykk av de prosessene i kroppen som skaper artefaktet

artefakt - Store medisinske leksiko

Artefakt - Wikipedi

Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Institutt for pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Høst 2015. ii SAMMENDRAG AV MASTEROPPGAVEN I PEDAGOGIKK 2.3.1 Artefakter og mediering 11 2.3.2 Læring i praksisfellesskap 1 I pedagogikk er det derimot nærmest fritt frem for alle. Som mangeårige «lærere» i pedagogikkfaget ved lærerutdanningene har vi fått høre at studenter ofte blir skuffet over pedagogikkfaget i sin lærerutdanning. Innvendingene er ofte at pedagogikk blir for «teoretisk», er for lite relevant for «lærerjobben» osv. De har rett

Pedagogikk (master - to år) Masterstudiet gir deg en aktuell og relevant pedagogisk kompetanse og mulighet til å spesialisere deg innenfor det området du er mest interessert i. Vi tilbyr fire studieretninger, disse vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken som reflekterer bredden i forskningsfeltene Fachportal Pädagogik Tyskspråklig forskningsportal for pedagogikk med databaser for litteratursøk, informasjon om utdanningsforskning, m.m. World bank e-library Bøker og dokumenter fra verdensbanken i fulltekst. OECD Source Bøker, artikler og utdanningsstatistisk material

Konfluent pedagogikk som brukes i skolens undervisning, bygger i tillegg på informasjon fra forestilling, kroppssensasjoner, intuisjon og følelser. Vi tar kort sagt i bruk flere informasjonskanaler, hvilket gjør studiet nyansert, fyldigere og rikere og gir mening For å forstå en organisasjons overbevisninger og verdier må man først observere og tolke organisasjonens artefakter, sier den amerikanske psykologen Edgar H. Schein. Scheins utgangspunkt er at enhver organisasjonskultur eksisterer på tre nivåer. Grunnleggende antakelser På det nederste nivået ligger organisasjonens kjerne av grunnleggende antakelser Artefakter i bo- og dagtilbud. Vi har mange artefakter. Dels de artefakter som vi bruger sammen med borgeren, det kan fx være ergonomisk bestik, talemaskine, gangstativer, kørestole, lifte. Artefakter er også vores arbejdsredskaber, som fx pædagogisk plan, dialogskemaer, strukturplaner og meget andet Læring foregår i en interaksjon mellom mennesker og redskaper/artefakter i en kulturell og historisk kontekst. Dette læringssynet bygger i stor grad på Vygotskijs teorier. «I et sosiokulturelt perspektiv fungerer psykologiske og fysiske redskaper som strukturerende ressurser som gjør det mulig for deltakere i sosiale praksiser å tolke og handle kompetent i nye situasjoner

Pedagogikk er et bredt fagfelt som tar for seg menneskelig læring og kunnskapsutvikling. I denne bachelorgraden får du en unik mulighet til å spesialisere deg tidlig i studiet ved å velge hvilket område av faget du vil ha fordypning i Hva er de forskjellige typene av pedagogiske ferdigheter? Pedagogikk kan defineres som kunsten å undervise. Utover bare å forstå innholdet man er undervisning, innebærer pedagogikk være i stand til å formidle kunnskap og ferdigheter på måter som elevene kan forstå, huske og bruke. Selv om det er en betydel Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon. Bacheloren i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis

Artefakter pedagogikk, peda

 1. Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne. Opptak AAPED. Opptakskrav Søknadsfrist 15. april. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak. Vi tar opp 130 studenter i året
 2. Artefakter kan med andra ord vara materiella (föremål) eller icke materiella (språk). De artefakter vi fokuserar oss på är leksaker och annat material som barnen leker med på två förskolor. 1.3.2 Fri lek Fri lek betyder att det är barn själva som bestämmer vad de vill leka. Att den.
 3. Vygotskij's sosiokulturelle læringsteori er valgt som utgangspunkt til denne oppgaven da den representerer et interessant innspill om språk og kultur som viktige roller i lærings situasjoner. Teorien representerer også en motvekt til mer individuelle læringsteorier med fokus på indre motivasjon (konitivisme) og ytre motivasjon (behaviorisme)

Pedagogikk - i teori og praksis - handler dypest sett om den eldre generasjonens holdning til den yngre generasjonen. Utfordringene er å vurdere hva vi voksne egentlig ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvorvidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge Download Citation | ARTIKKEL 7 Artefakter og den erfarte læreplan som pedagogiske verktøy i undervisning og læring | Denne refleksjonsartikkelen handler om artefakter som pedagogiske verktøy i. Håpet mitt er at denne oppmerksomheten fører til at rekonseptualiserende tanker blir til profesjonell praksis. Mitt forskningsprosjekt ble derfor knyttet sammen av forsøk på å finne stillhet i narrativer konstruert av artefakter, stillhet i møter med barn og stillhet i barnas fortellinger

kan noen forklare diskurs og artefakter? - Språk og navn

 1. Emnet introduserer ulike teoretiske perspektiv på kunnskapsprosessar og læring som sosial praksis, og viser korleis perspektiva kan bidra til å forstå vilkår for læring og utvikling. Emnet vil gje ei innføring i omgrep som uformell læring, taus kunnskap, artefakter og identitet
 2. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Evidensbasert pedagogisk praksis: Utvalgte kontroverser. Tone Kvernbekk * Midlene kan være mangfoldige og omfatte læreres handlinger, metoder, artefakter, elevaktiviteter, etc. (3) Midlene må være tilgjengelige i situasjonen
 3. ne: från grottmålningar till digitala redskap fredag 24 april 2009, kl. 11:37 | Publisert i Konferanser og kurs, Pedagogikk | 1 kommentar Stikkord: artefakter, dei gode døma 09, konferanse, Kurs, roger säljö, sosialt
 4. Basiskompetanse i pedagogikk for vitenskapelig ansatte i høyere utdanning vurderes som en del av en enhetlig akademisk/vitenskapelig kompetanse. Innholdet i en pedagogisk mappe vil være konsentrert rundt fagene du underviser i, hvem du underviser, mål for undervisningen, hvordan dine prinsipper om læring påvirker din undervisning og vurderinger av konkrete eksempler
 5. Tavleundervisning dankes ut av teknologien i følge ikt senterets siste rapport som bekrefter at smarttelefon, skytjenestser og sosiale medier i klasserommet er fremtidens skole. Nordahl Grieg videregående skole i Hordaland er brukt som eksempel der lærerne allerede bruker facebook- grupper til å kommunisere med elevene sine. Det samme er igang for noen av lærerne ved Greake
 6. Foreløpig rapport fra utviklingsarbeid Pedagogiske mapper på nett 2014/2015 - RESULT UiT Norges arktiske universitet Denne rapporten omhandler et utviklingsarbeid knyttet til pedagogisk mappe som arbeids- o

Eksamen - Pedagogikk study guide by line_venelite_vagnby includes 35 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. UiO har ledende forskningsmiljøer og landets bredeste studietilbud Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag [1414] Konsekvensen av funna er at vi i ser på språkleg samhandling og bevisstgjering av språket når vi nyttar digitale artefakter, særleg når det skjer asynkront. Det fordrar eit tettare samarbeid mellom praksisskule og høgskule,. Naturobjekter, fenomener og artefakter i skolens omgivelser rommer et skolefaglig innhold. Spørsmålet en må stile seg er altså om uteskole mange steder fungerer som en elevsentrert laissez-faire-pedagogikk, preget av uforpliktende sosialt samvær og lek og med lite vekt på skolens innhold,. Start studying Mediepedagogikk - begreper og teori.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

pedagogikk - Store norske leksiko

09.15 - 10.15 Elisabeth Tveito Johnsen: Mediering og artefakter: Hvilke materielle og språklige redskaper brukes i trosopplæringen? Hvilke religiøse virkeligheter kan bruken av de ulike redskapene skape? 10.30- 12.00 Birgitte Lerheim: Barne og ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. 12.00 - 12.30 Luns Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Gjere observasjonar av barn i aktivitetar mellom barn, barn og personale, artefakter og tema, i kvardagslivet i barnehagar, i nordiske og asiatiske land; Gjere feltarbeid blant barnehagelærarstudentar som involverer aktivitetar mellom studentane,.

kulturelle artefakter? Førskolelærer Finn tegner og forteller om sin nye pedagogikk Vi ser at vi er på vei mot å kunne utvikle en ny bildepedagogikk - en «intergenerasjonell bildepedagogikk». Eksempel 4: En utprøvingssløyfe: barnehageansatte.

Pedagogikk utdanning

Innlegg om Pedagogikk skrevet av Harald Fleischer. Stilt overfor det nye kravet til faget RLE, snart KRLE, om å bruke «om lag» 50 % av tiden på kristendommen, står vi som underviser i faget overfor en umulig oppgave Pedagogikk som danningsprosesser •Eugene Matusow: Authorial teaching and learning •Pedagogikk som «skapelse» - en kunstform - en performance •Et deltakende selv - posisjon som bevegelse og begivenhet; «the event of being a self»(Bakhtin referert i Hollquist). Pedagogikk Teologi - 1. Kor 12 Alle deler av kroppen barneteologi Organisasjonsteori Kontekstuell menighetspedagogikk Lokal trosopplæringsplan 8 Lærende menighet Mediert gjennom artefakter . 14 Fellesskapslæring Læring ved deltakelse i fellesskap Legitim perifer deltakelse (novise

PEDAGOGIKK (årsstudium) i Nettstudier - Skoler Studier

PED1000 PEDAGOGIKK OG DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. s. 9 - 73, s. 122 - 146. Fagbokforlaget Frønes, I (2007): Moderne Barndom. Cappelen Akademiske Forlag. Aasbø, T.S/Melhuus, C (2005): Rom for Barn - rom for kunnskap.Fagbokforlage Contemporary media culture offers an important learning environment for students. However, educational institutions have not adapted adequately to the new challenges. This article maintains that the massive investments in ITC in schools have eclipsed a discussion on how children and young peoples media culture can be brought into the school and combined with media teaching Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA) består av forskere med en felles interesse for å studere læreprosesser slik de utspiller seg i samtaler og interaksjon mellom mennesker og artefakter. NIA er en tverrfaglig gruppe bestående av forskere fra ulike fagmiljø som for eksempel pedagogikk og språkfag

Sosiokulturelt læringssyn - Wikipedi

Når vi hører «vitenskapelige metoder» tenker vi gjerne på statistikk, intervjuer, observasjon og tekstanalyse. Men metode er mer enn det.«Sjelden har jeg sett så mye relevant stoff i én og samme bok»Anne Bjørkvik, førsteamanuensis Universitetet i Agder«Metodebok for kreative fag» tar for seg de mest brukte kvantitative og kvalitative metodene, men også metoder for kunstnerisk. Forskningsgruppen ble etablert i 2017, etter at gruppemedlemmene gjennom flere år har samarbeidet om forskning på barnehagefeltet, senest i FINNUT-prosjektet Blikk for Barn, finansiert av Norges forskningsråd.Resultatene fra Blikk for Barn viser at sektoren står overfor utfordringer når det gjelder tilbudet til de yngste barnehagebarna Artefakter pedagogikk. Room 2015. Ikea küchen module. Sommarjobb helsingborgs kommun 2018. Xjr 1300 rp19 leistungssteigerung. Vogue zodiac style. Takkebrev til lærer. Dreamfilm dom. Singapore ambassade. Moviemask go premium. Toilettenwagen mieten kleve. Lage vin av druer. Vagusnerven yoga. Frage zu 1live. Moment trekketabell. Julegrantenning. Kort om Vygotskijs artefakter og teori om tospråklighet. 20 pedagogikk-emner - Duration: 25:42. Bakerivikaren - tanker om god læring + bakerivikaren.blogspot.no 3,025 views

-Artefakter, mediering, samarbeid, instruksjon •Konstruktivisme (knyttet til kognitive og sosiale teorier) -Konstruksjonisme; sosial konstruktivisme. •To IFI masteroppgaver er skrevet, og en Pedagogikk doktoravhandling er nylig levert av Irina Engeness •EssayCritic benytter ulike algoritmer til å sammen I virkeligheten antyder Herzberg et behovshierarki bestående av to nivåer. Hygienenivået omfatter de fysiologiske behovene, trygghetsbehovet og samhørighetsbehovene i Maslows hierarki.; Motiveringsfaktorene omfatter behovene for selvaktelse og selvrealisering.Herzbergs hygienefaktorer har alle med arbeidsmiljøet å gjøre, mens motiveringsfaktorene har å gjøre med arbeidet i seg selv

Hva er verdibasert ledelse? Verdibasert ledelse er en ledelsesfilosofi som går ut på å lede (styre) virksomheten ved hjelp av ett felles verdigrunnlag som alle følger i sitt daglige arbeid.. Utgangspunktet til verdibasert ledelse er de menneskelige verdiene i organisasjonen som motiverer og styrer våre handlinger og atferd og ikke de formelle reglene og strukturene IKT i praktisk pedagogikk torsdag 27. september 2012. Hvordan vil du undervise i det 21. århundre? Teknologien forandrer måten elever og lærere arbeider på. Her er fem datakunnskaper alle lærere bør ha for å kunne forberede elevene på morgendagen Hun har også en bistilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningslitteraturen uttrykker skepsis til å framstille kultur gjennom artefakter som matretter, danser og folkedrakter fordi dette kan bidra til å fremme et statisk syn på kultur Posted in pedagogikk for bibliotekansatte, Lev Vygotskij: psykologiske redskaper: språk eller fysiske redskaper=artefakter som utvikles i samspill mellom mennesker. «Den nærmeste utviklingssonen»=avstanden mellom det eleven kan klare på egen hånd og det han kan klare med hjelp fra en annen,. Innlegg om Pedagogikk skrevet av Jeanette Tranberg. Bronfenbrenners økologiske miljømodell. Bronfenbrenner økologiske miljømodel

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Den didaktiske

Ingrid Bjørkøy er ph.d.- stipendiat og høgskolelektor i pedagogikk ved DMMH. I sin doktorgradsavhandling har hun forsket på sangens betydning for og i samspill med de yngste barna i barnehagen. Hun har undersøkt både spontane sangsamspill og samlingstund som en hverdagsrituell aktivitet. I Lydhør vil Ingrid holde sangstunder med barn under to år med utgangspunk Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag (Instituttleder) - Høgskulen på Vestlandet. Kontaktinfo Høgskulen på Vestlandet. E-post. Annet. Vitenskapsdisipliner Emner Barnehagens artefakter. Forskningsresultater i Cristin Forskningsresultater i Cristin (15 Epistemologiske perspektiver Sosiokulturell - Vygotsky Proksimale utviklingssone og Bruner Skaffolding Symbolsk Interaksjonsime - George Herbert Mead Teoretiske perspektiver Estetisk teori - Dewey og Løvlie Multimodal teori - modalitetens affordans eller meningsmulighet, meningserbudende meningspotensiale Metodologiske perspektiver I et skjæringspunkt mellom etnografi og utviklingsforskning. Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet.Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke

EN SKATT FRA VIKINGTIDEN Sam og Remi Fargo befinner seg på Baffin Island for å forske på klimaendringer, da de til sin store overraskelse oppdager et perfekt konservert vikingskip i isen - fylt med gamle indianske artefakter fra Mexico.Hvordan henger dette sammen? Undersøkelsene de foretar, avdekker hint om en sammenheng mellom vikingene og den legendariske guden til toltekerne, den. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. •1973 - De undertryktes teater: teater basert på Freires De undertryktes pedagogikk. •Utvikling av nye former: Bildeteater, Forumteater, Usynlig teater, Avisteater, Rainbow of desire •1986 - Tilbake til Rio De Janeiro. Senter for de undertryktes teater. Arbeid med insatte. Lokalpolitkk 08.08.2018 Tittel på foredraget

I pedagogikkens navn - Utdanningsforskning

artefakter. Primære artefakterer fysiske eller språklige redskaper fo r handling og meningskaping. s Sekundære artefakter er en kombinasjon av primære artef- studielitteratur i fagdidaktikk og pedagogikk, med perspektiver fra eksempelvis Vygotsky (Bråten & Thurman-Moe, 1998) masteroppgave i pedagogikk skrevet av Åse nyheim studentnummer; 188997 innlevering vÅren 2011 studert ved universitetet i bergen ved det psykologiske fakultetet institutt for pedagogikk . 2 forord 2.1 datamaskinen og sprÅket er medierende artefakter. Når vi utfordrer skoleledelsen på dette, sier de at de er klar over at artefaktene representerer en forenklet framstilling av kultur og kulturell identitet, men de framhever at nettopp det å benytte artefakter gjør den internasjonale uka til et lavterskelarrangement: For selv om man ikke kan godt norsk, som jo er tilfelle for de nyankomne elevene og for flere foreldre i foreldregruppa, så. Masteroppgave i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst Institutt for pedagogikk og livslang læring . 2 . 3 SAMMENDRAG Denne studien undersøker hvordan lærere formidler ulike verdier, holdninger og forestillinger om kjønn til elever gjennom sin pedagogiske praksis Matematiske artefakter som i praksis ikke inngår lenger i repertoaret av matematiske redskaper, kan likevel være svært interessante å bruke i didaktisk sammenheng. Når vi f.eks. undersøker hvordan historiske redskaper til å tegne ellipser virker, kan de mediere vår begrepsforståelse av en ellipse, men vi bruker dem ikke til konkret problem- og oppgaveløsning

Artefakter. Den delen av kulturen som det er lettest å få øye på, og som er lettest å gjøre noe med. Det menneskeskapte, både formell organisasjon, ting og tradisjoner og kommunikasjonsmåter . Organisasjon (inkl. læreplaner, vurderingsordninger, frafall etc., etc.) De Spørsmålets pedagogikk. Selander og Skjelbred snakker da også om tekster som artefakter for meningsskapende og intensjonell samhandling i kommunikative situasjoner. (Se boka Pedagogiske tekster 2004 s.30). Det dreier seg også om fortolkning hos mottakeren. Dette har du sikkert tatt med i det utvidete tekstbegrepet ditt; den brede deffen

fredag 24 april 2009, kl. 11:37 | Publisert i Konferanser og kurs, Pedagogikk | 1 kommentar Stikkord: artefakter, dei gode døma 09, konferanse, Kurs, roger säljö, sosialt minne. Roger Säljö - Göteborgs universitet. Jobber på den pedagogiske institusjonen, med 450 ansatte (det er stort). Har også vært på InterMedia i Oslo Kan tradisjonelleeventyrfortellinger fungere som inspirasjon for pedagogisk utøvelse, som også synliggjør digitale medier og visuelle virkemidler? Figur 1. Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon Kort kan det sies at sosialkonstruktivistisk læringssyn har antakelse om at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis hvor bruk av medierende artefakter og 3 Se kapittel 8. Pedagogikk og metodikk- definisjon fra Store norske leksikon «Læren om oppdragelse og undervisning. Artefakter og den erfarte læreplan som pedagogiske verktøy i undervisning og læring Brit Solli Isachsen Author Biographies Svein Loeng Svein Loeng er førstelektor i pedagogikk ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Han er emneansvarlig og underviser i to.

Med bakgrunn i progressiv pedagogikk hevdes det at IKT bidrar til å sementere gammeldags pedagogikk. (medierende artefakter), og hvilken betydning har disse oppfatningene for læring? Funn indikerer at metakognitive og erkjennelsesmessige forhold spiller en sentral rolle for svarene på følgende spørsmål 2). Hun følger opp med å si at spørsmålet er feil stilt i en posthumanistisk forståelse, fordi spørsmålet i seg selv skjuler en rekke problemer som våre ideer om det menneskelige subjektet skaper (Ibid.) Jeg forstår posthumanismen som et forsøk på å oppløse skillet mellom natur og kultur, det som er artefakter, det som er ikke-menneskelig materialitet og det som er mennesket, (eller.

•Vi synes at deres pedagogikk kom tydelig frem i barnehagepraksisen. Det var gode og reflekterte førskolelærere som hele tiden kunne begrunne sine valg når de spurt av studentene •Vi ble veldig inspirert av deres kreativitet, og deres bruk av materialer/artefakter Behov for glokal pedagogikk Lokale fenomener, mentaliteter og artefakter kan brukes som vinduer inn mot globale tematikker og problematikker. Samtidig treffer globaliseringen oss lokalt - dens logikk, kraft og dynamikk kan vi forklare i lokale fenomener. Behovet for en glokal pedagogikk er påtrengende Enten man kaller det materialer eller artefakter; Trude har en kjepphest når det gjelder tingene barna får til rådighet: Barna inspireres av ekte saker - ofte mer enn av store mengder plastleketøy. - Vil man inspirere til kjøkkenlek og matlaging, da fungerer ekte kopper og kar mye bedre enn lette plastleker utviklingspsykologi og pedagogikk som har vært med å forme den moderne vestlige utdanningsvitenskapen, inkludert teorien om situert læring som jeg skal ta for meg. Han begrunnet teorien ut i fra tre hovedelementer: levekår, artefakter og fellesskap (Woolfolk, 2004, s. 64) Refleksjonsnotat 1 IKT som nytt fagfelt Innhold Refleksjonsnotat 1 s868005 IKT som nytt fagfelt 1 Innledning: 1 Pedagogiske forutsetninger. 1 Felleskurset. 2 Oppsummering/veien videre. 3 Innledning: Spørsmålstillingen jeg har valgt å reflektere rundt er Hvordan kan (jeg med) dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning

Pedagogikk (master - to år) - Universitetet i Osl

I går var jeg ikke i pedagogikk timen, fordi jeg satt på bibloteket å skrev på pedagogikk artikklen. Så jeg har valgt å skrive fra pedagogikk timen den 11.november 2009. Sosiokultuelt perspektiv hadde vi den dagen. En definisjon er «Kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og i en kontekst (Dysthe, 2001,42) Høgskolelektor i pedagogikk INFORMASJONSSAMFUNNET Vårt problem er ikke at vi er alt for primitive, Teknologien påvirker arbeidsfordelingen mellom individ, kollektiv og artefakter og mellom hva vi gjør i hodet, med våre egen kropp og med teknologien. Læring handler om samspillet mellom mennesker og slike ressurser Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk Peer-reviewed article #2016 David Thore Gravesen og Lea Ringskou. at arkitektur og artefakter ''ordløst medvirker til at regulere mennesker, deres handlinger og relationerne imellem dem'' (Larsen, 2005, s. 9) Selv om alt foregikk på kinesisk, er det utrolig hva noen artefakter og et praktisk tema formidler. Selv vi fikk med oss poenget da læreren demonstrerte hvordan japanske hårfrisyrer ble til. Elevene lo - dette var nok deres svenskevitser 1 Kort sammendrag av presentasjonene: Symposium om pedagogisk grunnforskning på Det Uforutsette (DU) Figur. (1) Ytre begrepssirkel. Aggregerte og valgte representative ledebegreper basert på sammendragene fra den enkeltes presentasjon

Fagside for pedagogikk - Universitetsbiblioteke

Barnehagefolk, nr.3. fra 2015: Tenkere i tiden. Tidsskriftet Barnehagefolk, med redaktør Mona Lisa Angell i førersetet, viet et helt nummer til våre tids tenkere høsten 2015. Modig. Viktig. Banebrytende. Fantastisk. Jeg frydet meg når jeg leste den i høst. Filosofer/tenkere, presentert av kloke og utfordrende skribenter fra ulike Høgskoler, Universiteter i Norge o I en læringssituasjon hvor elevene jobber multimodalt, med varierte virkemidler og artefakter, vil elevaktivitet stå helt sentralt. For dem som søker flere muligheter for tverrfaglige, interative tilnærminger til praksisbasert pedagogikk, vil imidlertid visuell kommunikasjon i form av samhandlingsverktøy være ganske tiltalende

Pedagogisk forankring - Norsk Gestaltinstitutt Høyskol

Rådgiverne har kompetanse innenfor pedagogikk og teologi, og bred erfaring fra eksempelvis gudstjenestearbeid, konfirmantarbeid og ungdomsfasen, baby-sang og småbarnssang. • Bruk av symbol, artefakter og arkitektur i trosopplæring • Bli kjent med lokale kirker og symbole sekundære artefakter - redskaper som formidler menneskelige begreper og innsikter, f.eks. instruksjonsbøker, oprifter; tertiære artefakter - en forlengelse av de sekundære og deres sosiale praksiser, f.eks. romanen, virtuelle spill, vitenskapelig teor Pedagogikk som fag består av målområder som overskrider hverandre og målområdene kan derfor ikke kun sees som separate fagtemaer men i en faglig helhet. Arbeidsmappen skal sikre at det er tilstrekkelig arbeider og dokumentasjon som bakgrunn for utvalg til presentasjonsmappe Det finnes mange kurs i Oslo og du har mange emner å velge blant. Velg kategori til venstre for å søke etter spesifikke Oslo kurs Jeg har ikke holdt metodiske foredrag, for til det er jeg ikke teoritung nok i pedagogikk. Utdanning, 5. mai 2009 Lektor Jostein Walle - etter at han i mai 2009 hadde fått Det Norske (begreper, forståelsesmodeller) Didaktisk spiral E K S P E R T I S E Design Orkestrering Artefakter Appropriering Elev- og lærerroller Nye.

Psykologi: Artefakter, overbevisninger og verdier LAFlate

Sosiokulturalisme er eit rammeverk innan samfunnsvitskapane som voks fram etter kvart som ein fann ut at resultat frå laboratorie eksperiment med einskildsindivid ikkje stemde med det som skjedde når ein studerte situasjonar i verda utanfor laboratoriet.. Sosiokulturell teori om kunnskap og læring er ikkje nokon eintydig storleik. Det finst ingen «sosiokulturell læringsteori», men ulike. Alt 3: Diskuter om IKT i læring er en vitenskap Hvilke arbeidsmåter som kreves for at et fag skal være en vitenskap, blir diskutert i den vitenskapsfilosofiske delen av vitenskapsteorien. Vitenskapsfilosofi viser til dokumentasjon og fortolkning av vitenskapelig praksis, på samme måte som demokratiteori og organisasjonsteori er basert på dokumentasjon og analyse av demokratisk praksis o Nøkler til livet er KFUK-KFUMs nye bok med opplegg for over 50 timers samlinger med ungdommer, utviklet med støtte fra Størst av alt - Trosopplæring i Den norske kirke.. Boka tar utgangspunkt i konfirmasjonsundersøkelsene til KUN og KIFO i 2007/2008 og 2012/2013. Disse fant at konfirmanter helst vil lære om «vennskap» og «meningen med livet», mens konfirmantansvarlige har mest.

In book: Medie pedagogiske perspektiver - en introduksjon (pp.157-167) Chapter: Museumspedagogikk møter medie pedagogikk. Medier som formidlingsform og læringsverktøy i museer og vitensentre 3 stikkordene collection, selection, reflection samling av arbeid, utvalg av arbeid og refleksjon over arbeid og prosess (Hamp-Lyons & Condon 2000:118). Dette innebærer å skille mellom en arbeidsmappe der studenten samler alle sine arbeider (artefakter) og en presentasjonsmappe med utvalgte arbeid for summativ vurdering. Den siste vil ogs I dag fikk vi startet ordentlig med delprosjekt 2. den didaktiske planen for dette prosjektet finnes her.. Det er morsomt å være i gang igjen, og jeg blir igjen slått av hvor mye barna klarer i forhold til de digitale verktøyene Professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen . Bruk av digitale verktøy i elevers læringsarbeid - med fokus artefakter og ideer som har verdi for fellesskapet. Forskerne (Scardamalia et al.) understreker at self-assessment by a knowledgebuilding group can be valuable both for IKT i administrasjon, pedagogikk og utvikling I forbindelse med skolelederkurset IKT i administrasjon, pedagogikk og utvikling har jeg oppretta en fagblogg som jeg håper kan være til utvikling og læring. mandag 28. mars 2011. Gjort - lurt - lært

 • Habe ich ihn verletzt test.
 • Afd beatrix von storch.
 • Karpe diem oppvekst.
 • Radweg bonn koblenz rechtsrheinisch.
 • Türkei eu beitritt pro contra.
 • Newborn seat stokke.
 • Borreliose impfung hund ja oder nein.
 • Gentleman sohn.
 • Arch enemy 2016.
 • Familievold straffeloven.
 • Bensinkran snøfreser.
 • Kompaktbrief aussehen.
 • Orientering karttegn.
 • Selvklebende fliser.
 • Tropesykdommer thailand.
 • Enjoy bonusguiden app.
 • Hotell gatwick.
 • Tillatt lengde semitrailer.
 • Male bølgeblikktak.
 • Viking museum åpningstider.
 • Real cm measurement.
 • Villa kunterbunt lustige videos.
 • Hawaii in us.
 • 1957 norge.
 • Ambolt 100 kg.
 • Yoga for hjertet.
 • Sjøhytte.
 • Savannah cat f5.
 • Laks på bål.
 • Haarwurzelentzündung teebaumöl.
 • Beste freunde bilder zum nachmalen.
 • Mopedlappen alder.
 • Verkehrsunfall porta westfalica.
 • Gate of india åpningstider.
 • Zippo starter kit.
 • Buy snus online.
 • Lønn lærer videregående skole.
 • Studio norway priser.
 • Arkimedes fakta.
 • Josef fritzl interview.
 • Sette varm kake i kjøleskap.