Home

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

retningslinjene som er fastsatt i Personalpolitikk ved omstillingsprosesser i samsvar med Hovedtariffavtalen pkt. 5.6(Hovedtariffavtalene (2018-2020) punkt 5.4), Hovedavtalen og Særavtale om virkemidler ved omstillinger i staten Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Til innholdsfortegnelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lenkeverktøy er aktivert, trykk på lenkeikon ved siden av overskrift/avsnitt for å kopiere lenke. Slå av lenkeverktøy. Neste kapittel. Forrige kapittel. 4 Omstilling - prosessutfordringer Retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (PDF) Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (PDF) Publisert: 25. mai 2020 09:41. Skriv ut; Tips en venn; Del på: Del på Facebook; Del på Twitter; Lønn og avtaler. Lønn og avtaler i Staten. Nyhetsarkiv; Hovedavtalen i staten; Særavtaler; Hovedtariffavtalen Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2015 Utgitt av : Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefaks: 22 24 27 86 Oppgi publikasjonsnummer: H-2307

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Utgitt av : Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefaks: 22 24 27 86 Oppgi publikasjonsnummer: H-2307 Personalpolitikk ved omstillinger er retningslinjer for omstillinger i staten. Publisert: 18. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018 Personalpolitikk ved omstillinger er et dokument fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (PDF) - LO Sta

 1. Personalpolitikk ved omstillingsprosesser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har revidert retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten
 2. istrasjons- og kirkedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefaks: 22 24 27 86 Oppgi publikasjonsnummer: P.
 3. Personalpolitikk ved omstillingsprosesser. Skal du omstille, bør du lese Personalpolitikk ved omstillingsprosesser. Retningslinjene er revidert 15. november 2018. Trykk på ruten for å lese retningslinjene.

Personalpolitikk ved omstillinger Arbeidsgiverportale

God personalpolitikk handler om hva vi sier og hva vi gjør, og at det er overensstemmelse mellom ord og handling. Ledere og medarbeidere ved Høgskolen i Østfold (HiØ) er gjensidig forpliktet til å arbeide for å oppnå de målene og vise de holdninger som er nedfelt i dette dokumentet. Verdigrunnla Omstilling skjer stadig oftare i norsk arbeidsliv, og vi veit at omstillingsprosessar kan støyte folk ut av arbeidslivet. I slike prosessar er det klokt å balansere omsynet til dei tilsette med verksemdas behov for utvikling. Slik sikrar ein at omstillingar gjer arbeidsplassen meir inkluderande. I departementetes veiledning Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (regjeringen.no) er det henvist til at Organisatoriske endringer som medfører redusert status, uten konsekvenser for lønn og de reelle arbeidsoppgavene, vil normalt ikke innebære at endringen betraktes som en endring av stillingens grunnpreg

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser - Forskerforbunde

Personalpolitikk ved omstillinger Informasjon. Målet med omstillingsprosesser og organisasjonsutvikling er i de fleste tilfeller en omlegging av driften slik at den blir mer effektiv, brukervennlig, produksjonsrettet, målrettet og at bedriften sparer penger KMD: Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (2018) Mal for omstillingsavtale (2018) Særavtale om virkemidler til bruk ved omstillinger i staten (2018-2020) Nyttige lenker (alle sektorer) Arbeidstilsynet: Omstilling; Omstilling En omstilling er en prosess som innebærer endring i organisasjonen. Det kan være en omorganisering, nedbemanning, oppbemanning, outsourcing, fisjon, fusjon eller flytting av arbeidsplassen. Omstillinger har stor innvirkning på arbeidsmiljøet. Denne veilederen tar deg gjennom fire steg for å sikre en god omstilling

Omstilling og endring Arbeidsgiverportale

Personalpolitikk er systemer, virkemidler, praksis, holdninger og verdier for bl.a.: - Rekruttering og utvikling av ansatte, ledere som medarbeidere - Hvordan utøve ledelse i vår virksomhet - Hva er virksomhetens prioriterte oppgave Kryss av for husk meg for � huske min pålogging (gjelder for all påloggingsmekansimer) Husk meg Husk me Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme De tillitsvalgte har en sentral rolle i omstillingsprosesser. Arbeidsgiver har plikt til å samarbeide med de tillitsvalgte som representanter for de ansatte. Samarbeidet kan skje gjennom informasjon, i drøftinger og ved representasjon i arbeidsgrupper og utvalg Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (PDF) Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. Særavtale om ferie for statsansatte (PDF) Tilleggsprotokoll til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, med bakgrunn i koronapandemien

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert november 2018 Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 Innhold... 6 2 Intensjonserklæring . Detalje Personalpolitikk ved omstillingsprosesser i staten . Fornyings- og administrasjonsdepartementet har revidert heftet med veiledning og retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser i statlige virksomheter. Her kan du laste ned heftet. FAD-personalpolitikk-omstillingsprosesser Omstillingsprosesser. Mange statlige virksomheter står enten midt oppe i, eller foran, Det nærmere innholdet av disse retningslinjene fremgår av «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser». Når det gjelder de økonomiske rammebetingelsene ved omstilling,. Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser Vi viser til arbeidet med stortingsmelding om strukturen i universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsdepartementet har mottatt flere henvendelser med spørsmål om personalpolitikk og tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelsesrett i omstillingsprosesser. Departemente Personalpolitikk. En livsfaseorientert personalpolitikk er tilpasset de behov som den enkelte medarbeider har i de forskjellige faser av yrkeslivet. Behovene kan være knyttet til jobb, familie, fritid og livssituasjon for øvrig

Kapittel 12 Personalpolitikk. Kvalitetssirkler er kjent fra japansk næringsliv, der bruken har vært en del av den japanske industrisuksessen som er årsaker til trivsel på arbeidsplassen, motivasjonsfaktorer. Slike forhold er blant annet tilfredsstillelse ved å fullføre et arbeid, anerkjennelse, selve arbeidet og ansvar. Forhold som. 9 tips for god personalpolitikk. En huskeliste for lederen i arbeidet med de ansatte. torsdag 22. april 2010 1. Bli bedre kjent med din medarbeider - vær oppriktig interessert i medarbeideren som et individ. 2. Vær rettferdig og konsistent. 3. Vær synlig. KMDs veiledning: Personalpolitikk ved omstillingsprosesser. Mer om dette finner du også i et eget hefte om sluttpakker som NTL har utarbeidet. Ved siden av Hovedavtalen i staten, ligger det viktige rammebetingelser i tjenestemannsloven. Dersom det blir snakk om oppsigelser er Tjenestemanns-loven med forskrifter særlig viktig i forhol

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (lovdata.no) Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (regjeringen.no) Omstilling ved HiØ Omstilling under trygghet og medvirkning Den lokale omstillingsavtalen for HiØ er inngått mellom Høgskolen i Østfold og hovedorganisasjonene ved høgskolen: LO, YS, Akademikerne og Unio moderniseringsdepartementet: Personalpolitikk ved omstillingsprosesser revidert 2018, kapittel 5.11, som omtaler statlig overtakelse av oppgaver/virksomheter fra bl.a. kommunal sektor. Fra overdragelsestidspunktet 1. juni 2020 vil de overførte ansatte fra kommunene være omfattet av statsansatteloven arbeidsgiver ved digitale omstillingsprosesser, og hvilke muligheter og utfordringer arbeidsgiver møter i arbeidet med å oppnå ønskede gevinster av digitaliseringen Funnene i denne rapporten bygger på en kartlegging av digital omstilling i syv caseorganisasjoner. Det er Bærum, Bergen, Trondheim og Oslo kommune, NAV - Personalpolitikk ved omstilling i Staten - Prosedyrer for omstilling (under revisjon) Omstilling ved Universitetet i Bergen • Overordnent for alle omstillingsprosesser ved UiB - vær tydelig på . årsakene . til omstilling og hva målene med omstillingen er - gi tydelig . informasjon . så tidli

1.6 En personalpolitikk for å styrke inkludering og mangfold Mangfold. Staten skal speile mangfoldet i befolkningen når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell orientering mv. Mangfold i den statlige personalstyrken støtter opp under mulighetene for god måloppnåelse og bidrar til at staten kan yte gode tjenester til alle samfunnsborgere uansett bakgrunn og. Ordinære omstillingsprosesser # Disse gjelder for omstillingsprosesser der ikke egne avtaler er inngått og er standard prosedyre ved ordinære omstillingsprosesser. Personalpolitikk ved omstilling i state statens retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser Regjeringens intensjonserklæring om omstilling under trygghet aktuelle særavtaler som for eksempel «særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested», «særavtale om flyttegodtgjørelse» og «særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs m.v»

UiOs personalpolitikk skal bidra til å innfri virksom-hetens faglige mål, som er forankret i Universitets- og høgskolelovens kapittel 1. Personalpolitikken skal være en felles plattform som personaladministrative tiltak ved hele universitetet forankres i, og bidra til enhetlig praktisering av perso-naladministrative rammer For bedrifter utfører jeg omstillingsprogram for oppsagte ved en nedbemanning. Bedrifter som kjøper programmene, ønsker at deres ansatte som blir berørt skal lykkes med å få ny jobb allerede i oppsigelsestiden. Endring gir nye muligheter Innholdet i en Omstillingsprosess: CV/Søknad Intervjuteknikk Kompetansekartlegging Sosiale Medier - LinkedIn Individuell Mentoring Personal Branding. virkemidler ved omstillinger i staten. Forskudd på lønn. 4 mnds forskudd. Bare dersom fortsatt ansatt i virksomheten. Skriftlig avtale om hvordan det skal betales tilbake. HTA 2.5.3 pkt 2 . Lønnsøkning Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten. Permisjon ifm. Flytting. Permisjon med lønn ved flytting, inntil 12 dager som. Tilsvarende gjelder ved en overføring av forvaltningsoppgaver og ansatte fra andre sektorer - eks kommunal sektor - og over til statlig sektor. Tariffavtalen i staten sier at ingen skal gå ned i lønn ved en slik overgang. 4. Avslutning. Omstilling er et tema som er veldig vidtfavnende og til dels også komplisert Departementets hefte Personalpolitikk ved omstillingsprosesser sier følgende: Det skal ikke legges opp til prosesser i omstillinger som innebærer at tjenestemennene må søke sine egne stillinger i den nye organisasjonsstrukturen

omstillingsprosesser skal verneombudene tas med på råd om hvordan omstilling best kan skje med fokus inn mot hva som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en rolle i det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) både ved planlegging og gjennomføring av omstillingsprosesser. Ved større sentrale omstillinger, ska Fra KMDs hefte Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (2015) på side 32 Som et alternativ til fristilling kan arbeidsgiver foreslå å overføre den ansatte til ulike former for pool-ordninger. En overføring til en slik pool kan medføre en svekkelse av den ansattes stillingsvern

Personalpolitikk for NTNU ble vedtatt av NTNUs styre 28. mars 2007 og skal bidra til å utvikle NTNU i retning av et internasjonalt anerkjent universitet i 2020. English version -.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Samtlige omstillingsprosesser vil følge kommunens retningslinjer for omstilling og nedbemanning. Disse har nylig blitt revidert og godkjent av bystyret 1. februar 2016. Ved midlertidig omplassering beholdes fast tilsetting i kommunen. Overtallige har fortrinnsrett til stilling de er kvalifisert for

Seminaret gir en gjennomgang av rammer for og bestemmelser i lov- og avtaleverk som får betydning for ulike omstillingsprosesser i staten med utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser». Erfaringsutveksling gir også nyttig innsikt og læring Personalpolitikk ved omstillingsprosesser; veiledning og retningslinjer fra KMD-2014. 1.1 Omstillingsavtale Vi har inngått en omstillingsavtale for pliti- og lensmannsetaten. Avtalens formål er å sikre medarbeidere medbestemmelsesrett og rettigheter i henhold til lov, avtaler og sentral

UiOs personalpolitikk er en felles plattform som personaladministrative tiltak ved hele universitetet skal forankres i. Personalpolitikken skal bidra til enhetlig praktisering av personaladministrative rammer. Her beskrives kort de sentrale føringene av omstillingsprosesser - oversikt Nedenfor gis en stikkordsmessig oversikt over aktuelle tiltak i forbindelse med omstillingsprosesser. Listen er bare veiled-ende, og den tillitsvalgte må alltid vurdere konkret hvilke tiltak som er egnet ut fra foreliggende omstillingsplaner og omfang av disse, ut fra de særlige forhold ved det aktuell

retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser som er fastsatt av KMD. BLD har det overordnede ansvaret for å sikre at omstillingen blir gjennomført i tråd med de personalmessige rammebetingelsene. Selve gjennomføringen av omstillingen skal hovedsakelig utføres av de enkelte virksomhetene som berøres. 3 Du opplever at organisasjonen har stivnet i form og arbeidsmetoder, og opplever at det er krevende å tilpasse virksomheten til nye rammebetingelser. Du ønsker å arbeide med strategisk fornyelse for å sikre relevans i fremtiden - samtidig er det avgjørende med effektiv drift og god kvalitet i dagens leveranser. Hva må du tenke på før du [ Kollegiet diskuterer personalpolitikk. Hilde Kvalvaag. Publisert torsdag 14 Dette er første trinn i et sett av personalpolitiske virkemidler som må utvikles til bruk i omstillingsprosesser, NTL reiser også spørsmål ved hvilket forhold det skal være mellom det sentrale forhandlingsutvalget og de fakultetsvise Informasjons- og.

Kronikk: Seniorpolitiske råd ved omstilling og nedbemanning. I omstillingsprosesser kan personalpolitikken svikte i forhold til eldre arbeidstakere. SSP har derfor formulert noen råd til ledere og seniorer som kan bidra til gode omstillingsprosesser. Av seniorpolitikk, 24. august 200 •Personalpolitikk ved omstillingsprosesser •Lite å hente •Rogalandsforskning (2004) •Effekter av utlokalisering av statlige arbeidsplasser •Asplan Viak (2009) •Komparativ analyse •Difi (2010:10) •Håndteringen av de menneskelige sidene ved utflytting av 7 statlige tilsyn •Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser (KMD. Personalpolitikk NTNU - høringsuttalelser AB: Ingen merknader DMF ved å framstå som en motiverende arbeidsplass der det gis gode utviklingsmuligheter. Personalutvikling arbeidsinnsats, trygghet i omstillingsprosesser og vektlegging av likestillingsarbeide Omstillingsprosesser i offentlig sektor som følge av politiske beslutninger er unntatt fra medbestemmelse, men det gjelder ikke hvordan prosessen skal foregå. Arbeidsgiver har et særskilt ansvar, men de tillitsvalgte skal også være viktige bidragsytere. I tillegg må den enkelte medarbeider delta aktivt og bidra til best mulig arbeidsmiljø også under omstillinger Omstillingsprosesser skal være medvirkningsbasert, hvor arbeidsgiver, berørte arbeidstakere og arbeidstakerorganisasjoner samarbeider om aktuelle tiltak De tillitsvalgtes kunnskap og erfaring i drift og utvikling av fellesrådet, samt i arbeid med utforming og praktisering av personalpolitikk skal benyttes

Video: PM-2018-20: Oppdaterte retningsliner om personalpolitikk

Revidert hefte personalpolitikk ved omstillingsprosesser (nov 2018) Statens Personalhåndbok (SPH 2020) Særavtale for økonomiske vilkår ved endret tjenestested. Statens reiseregulativ. Hovedtariffavtalen i Staten 2018-2020. OM NOF. Nof.no er Norges offisers- og spesialistforbunds webside. Forbundsleder: Torbjørn. Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt. Finansiering: Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet. Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for høyere og annen utdanning at omstillingsprosesser er hektiske og ofte går fort. Mulighetsrommet er kort, men det gjelder å bruke det. • Institusjonens nye personalpolitikk må inkludere strategier for rekruttering og ved å få til en jevnere kjønnsbalanse og rekruttere flere kvinner ti

Omstilling - Arbeidstilsyne

Kommer det krav om fortrinnsrett, bør man i første omgang se på siden Omstilling ved UiO. Innsyn i tilsettingssaker avhenger om man er part i saken eller ikke. En søker er part i saken, og innsynet reguleres av forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften. NB! Opplysningene er taushetsbelagte, jf §13b i Forvaltningsloven PERSONALPOLITIKK VED KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN. Innhold Overordordnede personalpolitiske mål. Omstillingsevnen styrkes ved målrettet kompetanseutvikling og tilrettelegging for gode samarbeidsformer. Lønnspolitikken står sentralt også i omstillingsprosesser og i likestillingsarbeidet Ved identifisering av overtallige skal hele høgskolen ses under ett. Ved beregning av tjenestetid følges retningslinjene i Statens personalhåndbok pkt 2.8.4, basert på tidspunkt for fast ansettelse ved HiØ eller institusjoner som er gått inn i HiØ, samt Fellesbestemmelsenes § 6 om permisjoner som ikke avbryter tjenesteansienniteten •Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø - §4-2 (3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Om informasjonskapsler Personvern Ansvarlig redaktør. Logg in

Ofte stilte spørsmål om omstilling Arbeidsgiverportale

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser. Retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet av KMD i samråd med. Organisatoriske konsekvenser ved omstilling. Omstilling - utvikling nasjonalt og internasjonalt Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2015 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert Innholdsfortegnelse Forord.. Et vedtak fra et medlemsmøte vil gi den tillitsvalgte en annen tyngde ved forhandlingsbordet, blant annet ved henvisning til at alle medlemmene står bak vedtaket. Engasjer deg. Rollen som tillitsvalgt kan til tider være krevende. Dette gjelder særlig i omstillingsprosesser personalpolitikk ved omstillingsprosesser i staten. Omstillingshåndboken gir informasjon om hvordan omstillingsprosessen skal gjennomføres og utdyper deler av prosessen ved innplassering i stilling. I tillegg er det utarbeidet en trinnvise prosessbeskrivelse som angir rekkefølge, prosedyre ved

Selv om omstillingsprosesser er ubehagelige kan en negativ innstilling føre til selvoppfyllende profeti. Det samme kan en positiv innstilling gjøre. Ved å fokusere på å gjøre en best mulig jobb uavhengig hva som skjer rundt en, så øker det sjansen for at bedriften ønsker å beholde ansatte med denne holdningen Personalpolitikk ved omstillinger. Gode omstillingsprosesser forutsetter godt Ved omstillinger i staten generelt vil s like forhold kunne gjøre seg gjeldende når hele eller deler av virksomheten flyttes fraet sted til et annet. Det vil være relevant å trekke en grense mellom Sjekkliste for risikovurdering av arbeidsmiljø ved omstillinger, veileder for gode omstillingsprosesser og relevante lenker. Personalpolitikk Hvordan legge til rette for arbeid i forskjellige livsfaser, planlegg og styre kompetanse-behov og -utvikling Dersom kommunen vil konkurranseutsette eller rekommunalisere, eller kommunen ønsker å få i gang trepartssamarbeid lokalt kan du som tillitsvalgt ta kontakt med kompetansesenteret. Omstillingsenheten, kompetansesentrene og forbundsregionene bistår tillitsvalgte i ulike omstillingsprosesser

Omstilling - maler, veiledere, regelverk

En livsfaseorientert personalpolitikk er tilpasset de behovene som den enkelte medarbeider har i de forskjellige fasene av yrkeslivet. Behovene kan være knyttet til jobb, familie, fritid og livssituasjon for øvrig En forsker ved UiO har kjempet om å beholde jobben i to rettsrunder. Dommen kan få mye å si for universitetets personalpolitikk. Kritikk og debatt. KOMMENTAR Når personalpolitikk utøves i rettssalen KOMMENTAR Når personalpolitikk utøves i rettssalen Av Aksel Kjær Vidnes OsloMet - storbyuniversitetet - Den lokale lønnspolitikken omfatter alle ansatte ved universitetet. Lønn er en viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at universitetet rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte og motiverte medarbeidere som bidrar til at virksomheten når sine mål Jobbene våre utvikler seg hele tiden. Noen endringer er små og skjer gradvis, uten at vi merker det. . Men det kan også skje store endringer som får dramatiske konsekvenser for arbeidsplassen og de som jobber der. . Noen endringer er utenfor vår kontroll, mens andre kan vi styre selv Omstillingsprosesser, effektivisering og krevende personalsaker. I blant møter virksomheter på utfordringer hvor de ansatte berøres, enten det dreier seg om omstillings- og effektiviseringsprosesser, utfordringer knyttet til personalpolitikk, høyt sykefravær eller krevende personalsaker

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser - Norsk

Uansett årsak, krever omstillinger en innsats fra både ledere og medarbeidere for å lykkes med dem. Men hva kjennetegner gode omstillingsprosesser? Sunne omstillinger SINTEF og NTNU gjennomførte i 2004 et forskningsprosjekt på oppdrag fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, der målet var å utvikle anvendelig kunnskap om hva som karakteriserer sunne omstillingsprosesser 1. Personalpolitikk 2. Lønnspolitikk 3. Vedlegg til lønnspolitikken om bruk av gjennomgående koder Personal- og lønnspolitikken gjelder alle statlige ansatte1, både ledere og medarbeidere. I NAV kontorene skal samarbeidsavtalen mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen omhandle rammebetingelser ved etablering og drift av kontoret, jf Personalpolitikk ved omstillingsprosesser og særavtalen vedrørende virkemidler ved omstilling mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene. Regjeringen Harlem Brundtlands intensjonserklæring av 26. mai 1992 . I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i staten i 1992 ble det fra organisasjonenes side lag Fastere personalpolitikk ved UiA Obligatoriske ledertreningskurs, obligatoriske medarbeidersamtaler og økonomisk støtte til kvinnelige ansatte som vil ta doktorgraden. Det er noen av tiltakene som skal sørge for at det blir enda bedre å arbeide ved Universitetet i Agder

Oppdaterte retningslinjer for personalpolitikk ved

«Personalpolitikk ved omstillingsprosesser», fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. 2 Mandat Arbeidsgruppa mandat er: Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til omstillingsavtaleavtale i fusjonsprosessen som sendes departementet for forhandling. Author: Britt Elin Steinve Nes kommunes personalpolitikk består av tre deler: 1. omstillingsprosesser 3. Vurdere interkommunale samarbeid 4. Innføre elektronisk kvalitets- og avvikssystem (jf Revidere HMS-systemet ved implementering inn i nytt kvalitets- og avvikssystem (jf tiltak 3.4) 4

Prosess for en omstilling Arbeidsgiverportale

• Veiledning og retningslinjer for Personalpolitikk ved omstillingsprosesser, Utarbeidet av Fornying og administrasjonsdepartementet. • Til enhver gjeldende særavtale. Omstillingsavtalen begrenser ikke rettigheter eller plikter som er forankret i lover, forskrifter, kollektive og individuelle avtaler Personalpolitikk for NTNU Personalpolitikkens grunnlag Dette er • Det verdigrunnlaget universitetet bygger på • De mål og strategier universitetet skal arbeide etter vet samtidig at flere sider ved arbeidsmiljøet og arbeidsbetingelsene kan utvikles og forbedres Deltakerne skal ved kursets avslutning. de har tilegnet seg i løpet av kurset til å analysere og reflektere selvstendig over problemstillinger knyttet til personalpolitikk og insentiver. Karakterskala. Karakterskala våren 2020 Bestått/ikke bestått (Opprinnelig A-F Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har i samråd med hovedsammenslutningene revidert heftet Personalpolitikk ved omstillingsprosesser i staten. 06.02.2013. Ny særavtale for reiser innenlands for statens regning med virkning fra 1. januar 2012

• Heftet Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (KMD) Noen momenter i omstillingsarbeidet • Ingen skal sies opp som følge av fusjonen, eller mot sin vilje flytte fra en campus til en annen • Ressurser og kompetanse bør brukes på best mulig måt En av de viktigste møteplassene for tillitsvalgte og ledelsen er såkalte IDF-møter (Informasjon - Drøfting - Forhandling). Ved NTNU omtales disse møtene som SESAM (Sentralt samarbeidsorgan) og LOSAM (Lokalt samarbeidsorgan på fakultets-/avdelingsnivå). Ønsker du å få tatt opp en sak her må du kontakte din lokale tillitsvalgte

«Omstilling og nedbemanning» behandler de arbeidsrettslige regler som må iakttas ved omstillingsprosesser. Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske spørsmål som kan oppstå ved omstilling og nedbemanning. Sentrale temaer er styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold,. Det er utarbeidet en mal for slike omstillingsavtaler og malen finnes i Personalpolitikk ved omstillingsprosesser som er en veiledning og retningslinjer for omstilling som statlige arbeidsgivere skal følge. Kurs og opplæring: NTL har kurset «Tillitsvalgtes rolle under omstilling» på Sørmarka,. Revidert hefte personalpolitikk ved omstillingsprosesser - 2015. Statens Personalhåndbok. Særavtale for økonomiske vilkår ved endret tjenestested. Særavtale om flyttegodtgjøring. Statens reiseregulativ - innenlands. Statens reiseregulativ - utenlands. Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018-30. april 2020. Forsvarets avtale I forbindelse med en ny runde med innsparinger har vi innført ny personalpolitikk her ved avdelingen: Påkledning: Kom på jobben kledd ut ifra din lønn. - Kommer du iført Prada sko eller bærende på en Gucci veske, går vi ut fra at du har en god økonomi, og derfor behøver du ikke lønnsforhøyelse Personalhuset bistår i veiledning, planlegging og gjennomføring av omstillingsprosesser. Dette kan være ved ulike endringer som omorganisering, interne endringstiltak, outsourcing eller flytting av arbeidsplassen. Gjennom våre program gir vi støtte gjennom hele omstillingsprosessen for både ledere og medarbeidere

 • Kaluzaboksen.
 • Max hamburgerrestauranger ab.
 • Unfall lingen.
 • Lantus wann spritzen.
 • Shih tzu malteser.
 • Hodeskaller paris.
 • Kjærlighetserklæring til min kjære.
 • Hva er prefektur.
 • Hva er prefektur.
 • Singles ontmoeten den haag.
 • Fosterhjem små barn.
 • Magersüchtige stars vorher nachher.
 • Trollhättans stad telefonbok.
 • Kyrre holm johannessen forlover.
 • Free watercolor font.
 • Iss hd live feed.
 • Ibsens kvinner bok.
 • Månedsregnskap excel.
 • Da peppe illertissen.
 • Wie heißen pfannkuchen in berlin.
 • Best tv 2017.
 • Fuelbox pårørende.
 • Hjärtproblem barn symtom.
 • Lavangen historie.
 • Mindener tageblatt traueranzeigen.
 • Uschi obermaier schmuck.
 • St andrews day.
 • Fotoshooting bilder.
 • Jeep commander test.
 • Sjøhytte.
 • Yamaha clavinova clp 411.
 • Anna lewandowska rozmiar buta.
 • Beste freunde bilder zum nachmalen.
 • Fuelbox pårørende.
 • Brystbein.
 • Hvorfor dropper elever ut av skolen.
 • Reykjavik breddegrad.
 • Buzz aldrin net worth.
 • Søte ting å skrive til kjæresten.
 • Old english bulldog valp.
 • Faschingsumzug waltershausen 2018.