Home

Spesialisering allmennmedisin krav

Tiltak for leger i spesialisering og etterutdanning. Turnusfysioterapeuter kan få godkjent inntil 8 ukers fravær på grunn av covid-19. Autorisasjon og lisens. Autorisasjon og lisens. Innmeldingsliste for utdanningssteder og fylkeskommuner. Språkkrav, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve Fra 1. mars 2017 er spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle leger i allmennpraksis som ikke allerede er under veiledning for godkjenning som allmennlege eller har fått slik godkjenning fra Helsedirektoratet. OBS: Spesialiseringsreglene er under revisjon og det er varslet nye regler i 2019. Helsedirektoratet har vært tydelige på at det blir en omfattende overgangsordning for de. Gjennomføring av spesialistutdanningen i allmennmedisin har til nå i stor grad vært overlatt til ALIS (allmennlege i spesialisering) selv, men fra 1.mars 2019 har kommunene fått et tydeligere ansvar for å legge til rette for at legen skal kunne gjennomføre spesialistutdanningen Spesialistutdanning i allmennmedisin. Fra 1. mars 2019 gjelder nye regler for legers spesialistutdanning med krav til oppnådd kompetanse. Kommunene er gitt nye oppgaver med å planlegge og å legge til rette for utdanningen av allmennleger

§ 3. Krav om spesialisering i allmennmedisin. Kommunen skal sikre at leger som tiltrer en fastlegehjemmel, stilling ved kommunal legevakt eller annen stilling med oppgave om å yte helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenestelove Lege i spesialisering (LIS) i allmennmedisin kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel ordning frem til 1. mars 2025. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur

Krav om spesialitet. Kravet fra 1. mars i år, om at leger som blir ansatt i kurativ stilling i primærhelsetjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering, aktualiserer innføringen av utdanningsstillinger • Allmennmedisin: - Krav til minstetid i åpen uselektert allmennpraksis på 2 år. - Mist 50% stilling i åpen uselektert allmennpraksis. - Ikke krav til sykehusår i allmennmedisin, men fremgår av For leger som per 1. mars 2019 er under spesialisering i allmennmedisin Spesialistutdanning for leger Ny spesialistforskrift er iverksatt i sin helhet for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet

Krav til stillinger og praksis for leger i spesialisering 31 Første ledd Tredje ledd (under spesialisering i allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin).97 Fjerde ledd (unntak fra første del for leger med grunnleggende legeutdannede fra EØS-land) 99 § 38 § 7. Lege i spesialisering . Kapittel 3. Stillinger for leger i spesialisering (§§ 8 - 18) § 8. Krav til stillinger og praksis for leger i spesialisering § 9. Generelle vilkår for tiltredelse § 10. Tilleggsvilkår for stillinger i utdanningens første del § 11. Opprettelse og fordeling av stillinger i utdanningens første del § 12

Autorisasjon og spesialistutdanning - Helsedirektorate

For ASA-spesialitetene (allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin) har man ingen LIS2 og de som starter spesialistutdanning begynner direkte på LIS3. Fra tid og poeng til læringsmål Helsedirektoratet har i prosessen med ny spesialitetsstruktur vært opptatt av at nåværende spesialisering er for ustrukturert og lite planlagt En spesialist i allmennmedisin er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. Det er krav om ett års allmennmedisinsk tjeneste i løpet av fem års-perioden SPESIALISTREGLER ALLMENNMEDISIN 1 HOVEDUTDANNING 1.1 Allmennmedisinsk tjeneste • Det kreves 4 år med allmennmedisinsk tjeneste. Deler av dette kan erstattes av punkt 1.2 og 1.3. • Minst halvparten (18,75 timer) av ukentlig arbeidstid skal være i kurativ virksomhet i åpen uselektert praksis - privat eller offentlig

Fastlegen - Spesialist i allmennmedisin - en kort veilednin

Powerpoint-presentasjon av spesialistutdanningen . Logg deg inn for å få medlemspris ved påmelding. Spesialistutdanningen for psykologer består av Fellesprogrammet med tilhørende krav til kurs (96 timer), praksis (1 år) og veiledning (60 timer).. Etter Fellesprogrammet er det obligatorisk program med tilhørende krav til kurs (96 timer), praksis (3 år) og veiledning (120 timer) samt. I spesialisering i allmennmedisin er det krav om deltagelse i veiledningsgruppe over to år. LIS3 må selv melde seg på gruppeveiledning via legeforeningen. Individuell veiledning I individuell veiledning inngår refleksjon, råd, oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen og bidrag i vurderingen av leger i spesialisering På s. 15 er det også kommentert nylige endring mtp krav om spesialisering i allmennmedisin. Ny og mer fullstendig revidert 3.utgave forventes høsten 2017/våren 2018. Kristiansand, mars 2017 - Robert Burman (red.) 5 Før du begynner i allmennpraksis For å.

Innføringen av krav om å være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, vil føre til endringer i forskrift om veiledet tjeneste. Kravet om å ha gjennomført tre års veiledet tjeneste for å få allmennlegebevis og rett til å utløse refusjoner fra folketrygden Krav om spesialisering gjelder nå også legevaktleger. Når fastleger og legevaktleger skal være spesialister i allmennmedisin, må spesialistutdannelsen bli et kommunalt ansvar å tilrettelegge (sammen med sykehusene). Da kan spesialiseringen gjennomføres på rimelig tid og med et innhold som gir kompetanse §3 Krav om spesialisering i allmennmedisin: Kommunen skal sikre at leger som tiltrer en . fastlegefastlegeavtale, stilling ved kommunal legevakt eller annen stilling med oppgave om å yte helsehjelp i medhold av helse-og omsorgstjenesteloven: a) har spesialistgodkjenning i allmennmedisin

Spesialiseringsregler for allmennleger • Kompetansebroe

 1. stetid i åpen uselektert allmennpraksis på 2 år. -Mist 50% stilling i åpen uselektert allmennpraksis
 2. Spesialistforskriften regulerer i dag legenes spesialistutdanning i de 43 spesialitetene som primært gjennomføres ved sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til regulering også av spesialistutdanningen i de øvrige tre spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin
 3. Pasienter som hører at man er i spesialisering lurer på om det gjelder kardiologi, nevrologi eller kirurgi. Spesialiteten allmennmedisin er ofte ukjent. HELFO krever søknad om refusjon fra «relevant spesialist», og allmennmedisin regnes da ikke som en spesialitet
 4. Krav til leger om spesialisering. Leger som blir ansatt eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars i år må være spesialister i allmennmedisin eller under utdanning for dette. Av Eirik Torbjørnsen Onsdag 22.02 2017. Del. Det fremgår av nye forskrifter og kompetansekrav fra Helsedirektoratet, melder NTB
 5. Dette notatet handler om kommunal tilrettelegging for allmennleger i spesialisering (ALIS). Siden 1. mars 2017 har det vært et krav om at kommunen skal sikre at leger som gjør klinisk arbeid for kommunen, enten er spesialister i allmennmedisin eller under slik spesialisering. Fra 1. mars 2019 kom det nye regler for spesialistutdanningen av leger, som innebærer til dels store endringer av.
 6. istrasjon, organisering, begrepsavklaring og endring av regler gjeldende fra 01.03.19

Allmennmedisin er den medisinske spesialitet som omhandler primærhelsetjenesten, og en lege som praktiserer allmennmedisin kalles gjerne en allmennlege.Primærhelsetjenesten utgjøres av de leger som pasientene oftest henvender seg først til (i Norge og i mange andre land). Det vil si at pasientene ikke er henvist dit av annen lege, i motsetning til sekundærhelsetjenesten Krav til spesialisering for legar i kommunane. Legar som vert tilsette i eller inngår avtale med kommunen frå 1. mars i år må vere spesialistar i allmennmedisin eller under spesialisering

Spesialistutdanning i allmennmedisin - K

§8 Krav til stillinger og praksis for leger i spesialisering For leger i spesialisering tilknyttet registrerte utdanningsvirksomheter, skal utdanningen gjennomføres på heltid. Spesialiseringen kan likevel gjennomføres på deltid dersom dette ikke er i veien for at legen kan gjennomføre de læringsaktivitetene som er nødvendige for å oppnå læringsmålene Lege i spesialisering (LIS) Fagområdets bredde og kompleksitet stiller krav til høy medisinsk kompetanse og gode evner til samarbeid og kommunikasjon. allmennmedisin (1) barnesykdommer (1) Legenes arbeidsoppgaver på sykehuset faller innenfor fire hovedområder Omleggingen av spesialistutdanningen tildeler kommunene en ny rolle, ved at det i større grad enn tidligere er kommunens ansvar å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale, kliniske stillinger under spesialisering i allmennmedisin kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale

Startside - Levanger kommun Spesialisering i allmennmedisin Senjalegen er en felles legetjeneste for vertskommunen Lenvik og de øvrige Senja-kommunene Berg, Torsken og Tranøy. Samarbeidet som ble etablert i 2009 omfatter fastlegevirksomhet, allmennmedisinske offentlige legeoppgaver, samfunnsmedisinske legeoppgaver samt legevakt Spesialisering. Publisert: 14.03.2019 . Spesialistutdanning i ASA-fagene. Her finner du oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet om spesialistutdanningen i ASA-fagene (allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin). Styrende dokument. Spesialistforskriften (lovdata.no Høringsuttalelse vedrørende Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. Nasjonalt senter for distriktsmedisin/ Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš (NSDM i det videre). Det er krav om innlevering av fire videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i terapien og en problemstilling. som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin. Moduler og forelesere 2019 - 2020

Gammel ordning - Legeforeninge

Spesialistutdanningen for veterinærer ble etablert i 1993. Det praktiske ansvar for administrasjon og gjennomføring er tillagt Veterinærforeningen, mens Mattilsynet godkjenner de faglige rammene og tildeler spesialisttittelen til kandidater som har gjennomført utdanningen ALIS = Allmennlege i spesialisering. Rekruttering og stabilisering av fastleger i Nord-Norge. Bakgrunn for prosjektet. Finansiering. Søk om deltakelse. Spesialisering. Fastlegeordningen er en bærebjelke i helsetilbudet. ALIS-Nord skal bidra til å sikre befolkningen gode og stabile fastleger spesialisering i allmennmedisin (ALIS) gjennomfører i spesialisthelsetjenesten. Avtalen skal bidra til å sikre gjennomstrømming og smidige utdanningsløp for ALIS. Samarbeidsavtalen er en tilleggsavtale til tjenesteavtale 7, og forankret i Overordnet samarbeidsavtale mellom Harsta

spesialitet i allmennmedisin er uten strukturert veiledning. Dette har legene på Senja gjort noe med. Senjalegen er et interkommunalt samar-beid om legetjenesten i kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik. Vi har siden ja-nuar 2013 hatt et prosjekt med systemati-sert gruppeveiledning av yngre leger som er under spesialisering i allmennmedisin spesialisering (heretter LIS) i den nye spesialistutdanningens del 1. Del 1 er en felles første del for alle spesialitetene, Oversikt over dagens krav til spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin finnes på Helsedirektoratets nettsider Forslag til regulering av spesialistut danning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin . E ndringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning . for leger og tannleger (spesialistforskriften) Utsendt 23.03.2018 . Høringsfrist 22 .06 .201

Informasjon om individuell veiledning for allmennleger i spesialisering (ALIS) ALIS-utvalget ønsker å informere om hva gjeldende regler for individuell.. Krav om gjennomført LIS 1 som gir rett til refusjonar frå HELFO. Kommunen vil legge til rette for spesialisering i allmennmedisin Kjennskap til og gjerne erfaring frå offentleg forvaltning og helsearbei Tilleggsavtale: Samarbeidsavtale om sykehustjeneste for LIS3 i allmennmedisin mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet. 4. Ansvar og oppgaver Kommunens ansvar: o Som registrert utdanningsvirksomhet skal kommunen utarbeide utdanningsplan i allmennmedisin med beskrivelse av læringsarenaer og hvordan læringsmålene kan oppnås Noen lever for jobben, andre jobber for å leve. Uansett hvor idealistiske vi er eller hvor moro vi har det på jobben, liker vi å få betalt for jobben vi gjør. I denne artikkelen forsøker vi å gi en innføring i hva som inngår i lønnsberegningen for leger ansatt i sykehus, og dermed gjøre det lettere å forstå lønnsslippen

Utdanningsstillinger for ALIS (allmennleger i spesialisering

 1. VIKTIG INFO OM SYKEHUSTJENESTE FOR SPESIALISERING Som dere alle er kjent med, kreves det ett år sykehustjeneste i spesialiseringen i allmennmedisin Leger som søker om spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller rett til forlengelse av tilleggstakst i tidsrommet 17. april 2020 og 1. juli 2021, særlig om krav til innhold i attesten
 2. Allmennmedisin. Om du ikke finner et kurs eller en dato som passer deg, prøv et annet sted eller ta kontakt med oss slik at vi kan finne en annen løsning. Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Sør-Øst. E-post: regutkurs@ous-hf.no. Tlf
 3. Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten akutt- og mottaksmedisin Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav og det opprettede utdanningsutvalget for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital har ellers et sørge-for-ansvar for den totale tilrettelegging av utdanning og undervisning.
 4. For å oppnå tilstrekkelig kompetanse i klinisk farmakologi i klinisk virksomhet (læringsmål 9), kreves tilsammen 12 måneders tjeneste innen én til tre av følgende kliniske spesialiteter: Anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske hovedspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri, revmatologi, rus- og avhengighetsmedisin eller allmennmedisin

Forskningsgruppen er tilknyttet fagområde for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Flere av medlemmene er også ansatt ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) ved NORCE Dette innebærer blant annet å bidra ti a) har spesialistgodkjenning i allmennmedisin b) er under spesialisering eller c) har godkjenning som allmennlege/EU-lege § 4 angir unntak fra kravet om spesialisering i allmennmedisin: leger som tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet, deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinær 9.2.3 Spesialiseringene i allmennmedisin. TRULS REITAN-GJERSØE. Allmennlege i spesialisering. LINDA BJERKHOLT. Sykepleier. TORIL KROSBY. Helsesekretæ

Spesialistutdanning for leger - Helsedirektorate

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning

Pedro har bred erfaring innen allmennmedisin og legevaktsarbeid, og er lege i spesialisering innen psykiatri ved Oslo.. Søk etter nye Lege-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og Avdelingene i Agder har til sammen 17 overlegestillinger, 11 stillinger for leger i spesialisering i voksenpsykiatrien. Allmennmedisin «Mat som medisin» - prevalens av og intervensjon rettet mot eldre hjemmesykepleiemottakere med ernæringssvikt eller i ernæringsmessig risiko. Legemiddelgjennomgang. Acupuncture treatment for infantile colic; Acute poisoning by substances of abuse in Oslo; A gender perspective on type 2 diabetes Avdeling for allmennmedisin «Mat som medisin» Gjennom fokusgruppeintervjuer kartlegge, diskutere og reflektere over leger under spesialisering i nevrologi sin kunnskap, erfaring og holdning til håndtering av pasienter med hodepine 3. Med utgangspunkt i punkt 1 og 2. EU innførte i 2014 et krav om at EUs regioner skal bruke smart spesialisering i fylkesplanleggingen for å motta midler fra strukturfondene. Fem år etter lanseringen, mener Kommisjonen at dette har fungert godt, og det forblir et viktig element i EUs regionalpolitikk også i framtiden. Regjeringen ønsker smart spesialisering også i Norge Norge fylker motta

Fastlegen - Nye spesialistregler på ve

Allmennlege utdanning

Spesialist i allmennmedisin: En spesialist i allmennmedisin arbeider oftest som fastlege, men det finnes også allmennmedisinere som arbeider helt privat, utenfor fastlegeordningen. Allmennmedisinen er en del av primærhelsetjenesten. Det er den delen av helsetjenesten som pasienter henvender seg til først, uten å ha henvisning fra andre spesialister Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Les mer om hvordan ordningen organiseres i Sykehuset Innlandet under Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering,25.08.2016 Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring et forslag om at alle leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering Pris nettdel: Kr 2000,- (separat kursavgift for samlingsdelen) Poeng: Kurset er obligatorisk for allmennleger i spesialisering; Omfang: Grunnkurset er fra 2018 delt inn i to deler; 6 timers forberedende nettdel (del 1) og 29 timer samling (del 2).. Del 1 må bestås før du kan delta på del 2

allmennmedisin eller under spesialisering. Krav til spesialistutdanningen er nærmere beskrevet i Spesialistforskriften. Denne har gitt kommunen et utvidet ansvar for spesialiseringen av leger. Tidligere turnusleger er erstattet av LIS1 (leger i spesialiseringer, del 1). Kommunen har plikt til å t KS og Legeforeningen om leger i spesialisering del 1. Forutsatt at vilkårene er oppfylt, skal legen ha full lønn som om vedkommende var i arbeid . Praksiskompensasjon er ikke lønn, rette for at lege i spesialisering i allmennmedisin får gjennomført fra 1. januar 2016 gis rett til

Leger i spesialisering LIS-utdanning

 1. Med en ph.d.-grad med spesialisering i pedagogikk åpner det seg en rekke yrkesmuligheter, bl.a. innenfor barnehagelærer- og lærerutdanningen, som forsker ved institusjoner hvor det pågår pedagogisk forskning, og i skoleverket med innretting mot skoleutvikling og skoleledelse
 2. Hun er under spesialisering i allmennmedisin. Vi ønsker Misbah Mahmood velkommen til Legene i Ytre! Kaja Mørk. Vikar for Fikke og Engstad. Kaja Mørk er født 1989. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er under spesialisering i allmennmedisin. Hun har vært turnuslege i Enebakk kommune
 3. Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning
 4. istrer tilgang Rediger siden.
 5. imum to års ansiennitet som autorisert sykepleier i 100 % stilling. Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse på deler av undervisningen
 6. Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering Status: Denne saken er ikke lenger på høring Høringsfrist: 23.11.201
 7. Spesialist i allmennmedisin siden 1999; Fastlege på Frysja legekontor siden 2001; Praksiskonsulent ved Diakonhjemmet sykehus i 20% stilling siden 2011; Jobber 3 dager i uken (man-ons) og har vikar 2 dager i uken (Anders Danielsen Lie

Lege i spesialisering i allmennmedisin. Silsand/Gryllefjord Legekontor. Juliet Young LIS1. Silsand/Skaland Legekontor. Håkon Wilhelmsen LIS1. Silsand/Gryllefjord/Sifjord Legekontor. Helsepersonell: Trine Rydningen Fagleder Sykepleier. Monica Moritsøy Bioingeniør. Solveig Torheim Bioingeniør. Astrid Paulsen Sykepleier. Inger-Lise Aun det innføres krav om veiledning og supervisjon gjennom hele utdanningsløpet også for ASA-spesialitetene. Forslaget om forskriftsfesting av at «Lege i spesialisering har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle og omfanget av den individuelle veiledningen må tilsvare kravene i allmennmedisin Spesialist i allmennmedisin. På torsdager er han sykehjemslege på Vågedalen sykehjem i sin kommunale bistilling. Elma Ramic . Fastlege. Lege i spesialisering i allmennmedisin. Tidligere sykehjemslege. Anne Elisabeth Mikalsen . Bioingeniør. Anne Elisabeth har ansvar for kvalitetssikringsarbeid på laboratoriet FASTLEGE I SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN (ALIS-VEST PROSJEKT) HARAM/NYE ÅLESUND. Org. nr: 964 980 810 Stillingsident: 4138538852 Presentasjon av stillingen: Haram kommune, som ei av få kommuner i landet, kan no tilby to utdanningsstillingar i allmennmedisin i eit nytt prosjekt Gunhild Hanssen | Oslo-området, Norge | spesialist i allmennmedisin i STOROKLINIKKEN DA | 32 forbindelser | Se Gunhild hjemmeside, profil, aktivitet, artikle

Krav til spesialisering for leger i kommunene - Natione

Dette var som jeg skulle ha skrevet det selv. Jeg har gått demrimert i over ett år, går på antidepressiv og har flere selvmordforsøk bak meg pga. en eldre person i famlilien. Du er tøff som har kommet så langt, og ikke har kontakt. Jeg prøver nok det jeg også etter råd ifra psykolog, men blir all.. Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi. Krav til omfang og form . I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere. Ett av veieledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet

Søk etter Lege i spesialisering-jobber i Fyllingsdalen. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet Hans spesialisering i allmennmedisin (også som veileder) ble godkjent i 1986. WikiMatrix WikiMatrix Det undervises blant annet i fagområdene pediatri, stomatologi, allmennmedisin , forebyggende medisin, farmasi, klinisk psykologi, idrettsmedisin, administrasjon og informasjonsteknologi

Husk dokumentasjon - Helf

Allmennmedisin, som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen av allmennleger med 15 poeng Samfunnsmedisin, som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning med 15 time Anbefalte fastleger med spesialisering i Knarvik Allmennpraksis. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her Kine jobber som fastlege ved SiO Helse St. Olavs gate 32. Hun er utdannet ved Universitetet i Tromsø og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2011. Kine har jobbet i SiO Helse siden 2006. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Blakstad sykehus og ved Helsestasjon for barn og ungdom

Lege, spesialist i allmennmedisin og under spesialisering i idrettsmedisin. LHL-klinikken Oslo. Har jobbet som allmennlege og lege i Garden, på Oslo Skadelegevakt, i Olympiatoppens rekrutteringsgruppe av leger/fysioterapeuter, og som Olympiatoppens lege for den norske troppen til Europeisk Ungdomsfestival i Györ 2017 Anbefalte fastleger med spesialisering. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her Har man krav på fastvakt dersom man kommer i delir (akutt forvirring) etter operasjon og er en fare for seg selv? Det holder ikke med stram ringesnor og sengehest oppe. Har man ikke da krav på fastvakt og bør ikke pårørende informeres slik at de kan være til hjelp evt. være fastvakt? Anonymkode:. I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en grunnleggende kompetanse i veiledning, starter UNN opp egne veilederkurs 54 ledige jobber som Spesialist I Allmennmedisin er tilgjengelig på Indeed.com. Fastlege, Fastlegehjemler, Lege og mer

Alt du må vite om ny spesialistutdanning Tidsskrift for

Allmennmedisin: 8 timer valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. Arbeidsmedisin: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. I tillegg til 1 dags undervisning og undervisningsmateriell dekker kursavgiften kaffepauser og lunsj. Kurset starter med registrering fra 0830-0900 Lege i spesialisering Date: 2020-08-30 (New) Job Description: 2 x Lege i spesialisering, 100 % fast med tiltredelse etter avtale. Sykehuset Innlandet søker deg som vil ta din utdanning innenfor den nye spesialiteten rus - Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav - Andre arbeidserfaringer og stabilitet i arbeidsforhold - Det er ønskelig at du er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav ved tilsettin

 • Bichon havanais til salgs finn.
 • Weihnachtsbrunch lübben.
 • Marlon brando military service.
 • Filmer på kino 2018.
 • Knekkand.
 • Vindmølle høyde.
 • Billig verktøy på nett.
 • Carlings borås.
 • Advokat arbeidsrett oslo.
 • Ekstern harddisk mac.
 • Ground zero plutonium 12.
 • Eksamensoppgaver produksjonsteknikk.
 • Liverpool matches.
 • Hvordan veilede.
 • Whitsundays weather.
 • Hvordan foregår speeddating.
 • Chris paul jessie.
 • Enhetsminne samsung.
 • Pc hardware saarland.
 • Porselein servies sligro.
 • Sky sports channels.
 • Albueledd smerter.
 • Svampebob firkant episoder.
 • Josh grobans you raise me up.
 • Hump day norsk.
 • Komponister klassisk.
 • Beurer bf 710.
 • Pastabakeren åpningstider.
 • Fyrstikktorget helsestasjon.
 • Mariah carey freund.
 • Intility arena kart.
 • El sigarett farlig.
 • Hvordan jobber en arkeolog.
 • Hotel mit hund brandenburg.
 • Valhalla vinmonopolet.
 • Opel antara bruktbil.
 • Dr greve deodorant.
 • Kreisrunder haarausfall homöopathie.
 • Toyota oppsal.
 • Bislett stadion innendørs løpebane.
 • Singlereisen ab 50 österreich.