Home

Høyest konsentrasjon av radon i norge

Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluft. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Radongass dannes kontinuerlig i grunnen og det vil ikke bli mindre av den med tiden. Det er altså ikke mulig å bli kvitt den. Man kan kun gjøre tiltak for å minske eksponeringen På bakgrunn av kartlegginger fra hele landet anslår myndighetene at cirka 175 000 boliger i Norge, eller ni prosent av boligmassen, har så mye radon i inneluften at mottiltak anbefales. 10-20 sigaretter. Internasjonale undersøkelser viser en klar sammenheng mellom radon og lungekreft Bakgrunnen for arbeidet er at Norge har noen av de høyeste innendørs radonkonsentrasjonene i verden. På bakgrunn av omfattende kartlegginger med måling av radon i boliger fra hele landet, er det anslått at ca. 175.000 boliger i Norge - eller ni prosent av boligmassen - har en gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i inneluft som overstiger anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3 Høye konsentrasjoner radon i grunnen gir riktignok en økt risiko, men andre faktorer, som f.eks. byggeteknikk, har større betydning. Hvis radonkartet derimot baseres på målinger innendørs, blir måleresultatet svært avhengig av typen bygningskonstruksjon der målingen ble utført Norge, Sverige og Finland er de landene i verden med høyest konsentrasjon av radon i inneluft, og dette er derfor et satsningsområde for norske myndigheter. Slik bekjemper du skjeggkre Dette kartet fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) viser målinger for hvor radonutsatt ditt nærområde er

Mesteparten av Norge er i kartene markert med en av fire aktsomhetsgrader: Særlig høy aktsomhetsgrad for radon, høy aktsomhetsgrad, moderat/lav aktsomhetsgrad og usikker Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Du må måle for å finne ut om det er radon i boligen din. Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m 3

Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen. Det er gjort målinger og anslått at en av ti, eller 170 000 boliger, har for høye radonverdier i Norge Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Hvorfor finnes radon i hus? Radongass har liten evne til å binde seg til andre kjemiske stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Konsentrasjon av radongass i jordluft kan være svært høy Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Se om du bor i et utsatt område her: Berggrunn Radon og radongass - den usynlige, luktfrie og skadelige edelgasse Radon i Norge og norske hjem: Norge er et av landene i verden med høyest konsentrasjon av radongass og grunnforhold som bidrar til dannelse av radongasser, dette vil variere etter de geografiske forhold. Se også radonkart på www.ngu.no om Deres hus ligger innenfor grensene. Har man verdier høyere enn 100Bq/m3 bør man foreta tiltak for. Denne veilederen omhandler radon som årsak til lungekreft meget kort: Radon, som finnes i berggrunnen i enkelte deler av landet, forårsaker også trolig noen tilfeller. Høye har på forespørsel ikke ønsket å uttale seg ytterligere, men han henviser videre til Odd Terje Brustugun ved Norsk Lungekreftgruppe

Radon Norge

 1. Ifølge beregninger medvirker gassen radon til rundt 300 dødsfall i Norge hvert år. Statens strålevern anbefaler alle nordmenn å sjekke hvor høye radon-nivåer de har har i hjemmet, og helst.
 2. Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gass uten lukt, smak eller farge. Det anslås at radon i inneluft er årsak til 300 dødsfall årlig i Norge som følge av lungekreft. Radon-222, hvor isotopen som her blir referert til som radon, er en del av nedbrytningskjeden til uran-238
 3. Det er utarbeidet et kart som viser hvilke områder av Norge som naturlig har høy konsentrasjon av radon i grunnen. Men det er store lokale variasjoner - ditt hus kan ha helt andre radonverdier enn naboens - og det kan også være slik at massene under huset ditt er hentet fra områder med høye radonverdier
 4. For første gang er det laget nasjonale kart som viser hvor radonfaren er størst rundt i landet. NRKs undersøkelser av kartene viser at rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy fare for.

Her er radonfaren høyest - Aftenposte

Radon er en radioaktiv edelgass som kan gi lungekreft. Radon (radondøtre) dannes ved nedbrytning av naturlige radioaktive stoffer som kan finnes over alt i grunnen under oss. I Norge er det mange bygninger som har høyt innhold av radon i inneluft. Det skyldes kombinasjoner av geologiske forhold, byggemåte og -bruk Farlig nivå av radon i bolig: Omtrent hele Norge er utsatt, og for høye radonnivåer kan du finne i boliger nær sagt hvor som helst, sier Bård Olsen, seniorrådgiver i avdeling for sikkerhet, da de vil variere med tanke konsentrasjon og omfang Her er det målt radon på Oslo-skoler. Her er radonfaren høyest. Radonkonstentrasjoner i bolighus i Norden er blant de høyeste i verden. Ifølge tall fra Statens strålevern dør 1300 personer i Norden årlig av lungekreft etter å ha vært eksponert for radongass i innemiljøet. I Norge er tallet anslått å være ca. 300. Etaten har beregnet at så mye som ti prosent av alle norske boliger har høyere konsentrasjon av radon enn Selv om Norge ligger på kan ha for høye mengder av radon i inneluften. Siden N radon / N total = β / (1 + β ) = (RR - 1) / RR = (1,14-1) / 1,14, blir den tilskrivbare andelen 12,3 %, altså N radon = 0,123 · N total. I 2015 ble det diagnostisert N total = 3 035 nye lungekrefttilfeller i Norge . Estimert antall lungekrefttilfeller årlig med radon som medvirkende årsak blir dermed N radon = 373

Ny oversikt over radonutsatte område

Radonkart viser ikke radonkonsentrasjonen i en enkelt bygnin

Konsentrasjon er innen kjemi et mål for mengden av et stoff i et gitt volum av en løsning eller blanding.Bokstaven c blir ofte brukt som symbol for konsentrasjon. I likevektskonstanter blir skrivemåten [A ] brukt for konsentrasjonen av stoffet A. . I løsninger er en gjerne interessert i konsentrasjonen av løst stoff.Jo mer stoff som er løst, jo mer konsentrert er løsningen Radon i Norge. De geologiske og klimatiske forhold gjør at Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass. Det antas at mer enn 700000 bygg/boliger i Norge har radon-konsentrasjoner som er over 200 Bq/m3. Statens Strålevern, anbefaler at det settes i gang tiltak ved radonverdier over 100 Bq/m3

Kartet som viser radonmåling der du bor - viivilla

175.000 av boligmassen har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³. Norge er et av de landene i verden som har de høyest konsentrasjonene av radongass. Årsaken til de høye radonkonsentrasjonene er bla. våre geologiske og klimatiske forhold. Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Mellom 100.000. og 150.000. av den norske boligmassen har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³, som er den nye maksimumsgrensen Norge er et av de landene i verden med de høyeste radonkonsentrasjoner i inneklimaet. Nesten hver 10 bolig har en for høy konsentrasjon, hvilket svarer til at ca. 450 000 nordmenn lever med forøket risiko for lungekreft. I gjennomsnitt oppholder nordmenn seg innendørs omtrent 22 timer i døgnet, og det stiller krav til et godt inneklima Hvis høye forekomster av radon forekommer finnes det også en risiko ved inhalering av radonholdig luft (f.eks. ved dusjing). Radon fra vann sammen med radon fra grunnen og/eller radon fra bygningsmaterialer kan gi høy konsentrasjon i inneluft Eksponering for radongass er identifisert av Verdens Helseorganisasjon som den nest største risikofaktoren for lungekreft, og den norske berggrunnen gir risiko for høye radonkonsentrasjoner i norske boliger. Lovgivningen i Norge med hensyn på måling av radongass er derfor en av verdens strengeste

Rehabilitering av areal med gulv mot grunn hvor gulvbelegg skal bevares (eks. tilfarergulv): Ingen krav. Krav om radonbrønn. Tiltaket skal sikre tilstrekkelig permeabilitet i drenssjiktet under gulvkonstruksjonen slik at området kan trykksettes eller ventileres dersom målinger viser forhøyet konsentrasjon av radon PELIAS Radon. Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. I strålevernforskriften § 6 stilles det krav om å utføre radonmåling for skole, barnehage, utleieboliger som leies ut av offentlige og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig Opptreden av radon kan være meget lokal og må derfor måles i det enkelte hus eller grunnvannsbrønn i regioner der en har mistanke om eller kjenner til radonforekomst. Hvilke områder som har risikabelt høyt innhold av radon i Norge, er fortsatt ufullstendig kartlagt, men Statens strålevern,. Lagmannsretten påpeker i dommen at for høye nivåer av radon i bolighus kan 370 personer får lungekreft i Norge. Siden radon kan ikke oppdages særlig høy forekomst av radon

Etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft i Norge. Norge er blant de landene i verden med de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften. Dette skyldes både geologi og vårt kalde klima. Oppvarming av bygninger og lokaler fører gjerne til et undertrykk innendørs Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde Norge, Sverige og Finland er blant de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radon i inneluft. Det skyldes geologiske forhold og et kaldt klima. Hvert år bidrar radon til at om lag 300 nordmenn dør av lungekreft Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radon i luften i boligene. Det er sammensetningen i berggrunnen som er årsaken til dette. 12 råd for bedre inneklima. Statens strålevern skriver på sine nettsider at anbefalt nivå for radon inne er 200 Bq per kubikkmeter Innhold (konsentrasjon) av radon i luften angis i enheten becquerel per kubikkcentimeter (Bq/m 3). Norge er et av landene i verden med størst radonproblematikk, ikke bare pga. vår geologi, men også pga. vårt kalde klima. Oppvarming av lokaler fører gjerne til undertrykk innendørs, noe som gjør at radon trekker inn gjennom utettheter

Konsentrasjon av uran i materialer . Gjennom regelverk er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Undersøkelser av radonnivåer i skoler og barnehager i Norge har vist at høye radonkonsentrasjoner forekommer også på vanlige arbeidsplasser Radon kommer inn i en bygning fordi lufttrykket inne i bygningen oftest er lavere enn trykket i jorden som omgir den. Derfor blir bygningen som en støvesuger som drar radon inn gjennom sprekker i grunnen og andre åpninger. Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon, som kan frigjøres til luften Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon. Ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde Fra radon dannes igjen nye radioaktive datterprodukter. Inhalasjon av disse radioaktive stoffene utgjør størrelsesmessig den viktigste strålekilden for den generelle befolkningen i Norge. Radon fra grunnen kan trenge inn i kjellere via sprekker i sålekonstruksjon og grunnmur, rundt rørgjennomføringer, sluk, ledningssjakter etc. Helseeffekte Bosetningsmønsteret i Norge viser en klar konsentrasjon til relativt begrensede områder, i første rekke det sentrale Østlandsområdet, likeledes til konsentrasjoner langs kysten, særlig omkring større byer som Arendal, Kristiansand, Stavanger/Sandnes med Jæren, Haugesund/Karmøy, Bergens-området, Ålesund med omliggende del av Sunnmøre, samt Trondheim med områdene øst og sør for.

Sjekk radonfaren i ditt nærmiljø - NRK Dokumenta

 1. Siden radon er en edelgass, binder den seg vanskelig til faste stoffer, og den reagerer kun med fluor. Den siver derfor lett ut av berggrunnen og inn i boliger, som betyr at man jevnlig bør måle konsentrasjonen av radongass i boliger og bygninger. Norge er et av landene med høyest konsentrasjon av radongass
 2. Norge har noen av de høyeste innendørs radonkonsentrasjonene i verden. På bak-grunn av omfattende kartlegginger med måling av radon i et tilfeldig utvalg av boliger fra hele landet (Strand et al. 1991, 1992, 2001 og 2003) er det anslått at ca. 175.000 boliger i Norge (9 % av bolig-massen) har en gjennomsnittlig radon
 3. I boliger med radon-konsentrasjon (årsmiddelverdi) mellom 200 og 400 Bq/m3 bør enkle og billige tiltak gjennomføres. Hvis konsentrasjonen overstiger 400 Bq/m3 bør mottiltak gjennomføres selv om det kan bli både omfattende og kostbart. Norge er et av landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft. På bakgrun
 4. Beskytt boligen din mot radon. Norge er et av de landene i verden med de høyeste radonkonsentrasjoner i inneklimaet. Nesten hver 10 bolig har en for høy konsentrasjon, hvilket svarer til at ca. 450 000 nordmenn lever med forøket risiko for lungekreft

Mye radon i Norge. Norge er et av de landene i verden med størst konsentrasjon av radongass i boligene. Årsaken er blant annet våre geologiske og klimatiske forhold, det er mye radongass i norsk berg. Beregninger viser at ca. 170.000 norske boliger har radonkonsentrasjoner på over 200 Bq/m³, som er grenseverdien og altfor høyt Topuddet er selve blomsterdelen av hunnplanten. På cannabisplanten finnes det bittesmå kjertelhår fylt med harpiks, og i kjertelhårene på topuddet finner vi høyest konsentrasjon av THC, virkestoffet i cannabis som gir rus. Topuddet kan tørkes for å lage marihuana. Plantekvaen fra topuddet brukes for å lage hasj

Beskytt boligen din mot radon 03-02-2014 LAST NED BILDE. Norge er et av de landene i verden med de høyeste radonkonsentrasjoner i inneklimaet. Nesten hver 10 bolig har en for høy konsentrasjon, hvilket svarer til at ca. 450 000 nordmenn lever med forøket risiko for lungekreft Radon er en radioaktiv gass som oppstår i grunnen, i vann og bygningsmateriale. Disse stråledosene kan være helsefarlige for mange. Radon er helseskadelig og Norge er blant land i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den største årsaken til lungekreft etter aktiv røyking Selv om nordmenn flest er kjent med at radon kan være farlig, er det tilsynelatende fortsatt en del forvirring knyttet til hvorfor, og hva du kan gjøre for å sikre deg mot denne gassen. Norge er faktisk ett av landene i verden med høyest konsentrasjon av radongass i berggrunnen, noe som gjør oss spesielt utsatt Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon. Målinger anslår at en av ti, eller 170 000 boliger, har for høye radonverdier i Norge

Radonmåling. Utendørs er konsentrasjonen av radon så lav at den ikke utgjør en risiko, men inne kan den komme opp i skadelige mengder. Særlig i perioden oktober til april, hvor vi gjerne lukker flere vinduer og varmer opp husene, vil vi kunne oppleve spesielt høye forekomster av radon Oslo satser på miljø og klima. Finn strategier, samarbeid og gode tips

Radon - DS

Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge. Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft. Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft Radon og kjellerlukt. For å få bukt med vond kjellerlukt og radongass, har mange imidlertid også behov for utlufting. Radongass er avgasser fra enkelte fjellarter, og Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneklimaet Hva er Radon? Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen. Det er gjort målinger og anslått at en av ti, eller 170 000 boliger, har for høye radonverdier i Norge

Radon - Wikipedi

Radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Hva er radon? Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa Radon i inneluft kan også skyldes bruk av husholdningsvann fra borede grunnvannsbrønner, og radongass kan avgis fra byggematerialer som stein eller betong med høyt innhold av naturlig radioaktivitet. Norge, sammen med Sverige og Finland, er blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjon av radon i inneluft

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. I følge Statens strålevern har omlag ti prosent av den norske boligmassen en konsentrasjon over 200 Bq/m3 (Becquerel radon per kubikkmeter inneluft) Kreftrisikoen øker med radon-konsentrasjonen og med tiden man oppholder seg i en radonutsatt bygning. Radon er særlig farlig i kombinasjon med røyking. Alle bør måle radon Konsentrasjonen av radon kan variere mye fra bolig til bolig. Hvis ett hus har lav konsentrasjon, kan nabohuset derimot ha høye verdier av radon Radon er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking Norge er blant de landene i verden med de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften. Dette skyldes både geologi og vårt kalde klima. Oppvarming av bygninger og lokaler fører gjerne til et undertrykk innendørs. Radonholdig luft fra bakken (jordluft) kan dermed trekkes inn gjennom utettheter i konstruksjonen mot grunnen Radon kommer normalt inn i boligen fra grunnen, ofte gjennom byggematerialer eller åpninger i disse. Høye radonforekomster kan være helseskadelig. Det er gjort målinger og anslått at en av ti boliger i Norge, har for høye radonverdier. Grensen for hva som er forsvarlig er satt til 100 Bq/m3

Fakta om radon og helsefare, måling og mottiltak

 1. Nest etter aktiv røyking er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft. Det er beregnet at radon i Norge er medvirkende årsak til cirka 300 lungekreftdødsfall i året. Sammen med Sverige og Finland, er Norge blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft
 2. Radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er anslått at radongass i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Risikoen for lungekreft øker med konsentrasjonen av radon i inneluften og med oppholdstiden
 3. Radon lukter ikke, synes ikke og smaker ingenting. Den eneste måten å oppdage radon på er ved å måle. Avhengig av hvor radonet kommer fra og hvor høyt innholdet er, finnes det flere tiltak som kan iverksettes for å senke det. Radon er nest etter tobakksrøyking, den vanligste årsaken til lungekreft
 4. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3-14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor, men DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har sammen med Kreftregisteret beregnet at radon medvirker til 300 lungekreftdødsfall per år i Norge
Mange utleieenheter ligger i underetasjer og kjellere, og

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Gassen er radioaktiv og kan være helseskadelig. I overkant av 10 % av alle bolighus i Norge er i faresonen Radon i grunnvann. Drikkevann fra borebrønner kan inneholde radioaktive grunnstoffer som radium og radon. Det er funnet høye radonnivåer i brønnvann i en rekke områder i Norge. I overflatevann er radonnivåene lave pga. frigivelse av radon til luft. Tiltak mot radon i vann Radongass er kreftfremkallende, og regnes for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking. Forskere anslår at radon er medvirkende årsak til rundt 300 av de drøyt 3300 lungekrefttilfellene vi har årlig i Norge. Risikoen for å få lungekreft som følge av radon er rundt 20-25 ganger høyere for røykere enn for dem som aldri har røykt. Lungekreft er [

Hjelp med radon eller fuktproblemer? Vår kunnskap og våre løsninger kombinert med markedets beste produkter gir deg trygghet om at du får den beste radonsikringen markedet kan tilby. Byggmesterkontoret har spesialisert seg på radonsikring og fuktproblemer. Vi utfører skadetakst i boliger og utarbeider vedlikeholdsplaner for borettslag Norge, sammen med Sverige og Finland, er blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Geologiske forhold og det kjølige klimaet gir store utfordringer, men radonproblemet er et problem det er fullt mulig å løse på en kostnadseffektiv måte. Visjon, overordnet mål og strateg I boliger med radon-konsentrasjon (årsmiddelverdi) mellom 200 og 400 Bq/m3 bør enkle og billige tiltak gjennomføres. Hvis konsentrasjonen overstiger 400 Bq/m3 bør mottiltak gjennomføres selv om det kan bli både omfattende og kostbart. Norge er et av landene i verden med høyest radon-konsentrasjon i inneluft. På bakgrunn av Konsentrasjon av radium (Ra-226) i massene bør være så lav som mulig, og lavere enn 150 Bq/kg (becquerel per kilogram). For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). Dersom massene legges over bygningens radonsperre, er det særlig viktig at radium- og urankonsentrasjonen er lav. Radonkonsentrasjonen skal framgå av produktdokumentasjonen for pukk og byggematerialer Edelgassen radon har liten evne til å binde seg til andre stoffer, og radon kan derfor frigis fra bergartene i grunnen. Dette, sammen med den relativt lange halveringstiden til radon på 3,8 døgn, gjør at radon kan transporteres i bakken og finne veien inn i bergrom og lokaler under jord

Radon - Radongass bolig måle radonnivå Statens strålevern

Hvor høy konsentrasjon det er av radongass avhenger blant annet av hvor mye uranholdige bergarter som er i nærheten av brønnen. De høyeste radonkonsentrasjonene er funnet i Østfold, Vestfold, Aust-Agder og i Hordaland i områder med uranrike granitter og gneis, men radonnivåer i vann over grenseverdien forekommer i alle fylker Risikobasert tilsyn: En utpeking av virksomheter og eiendom for tilsyn, på grunnlag av en vurdering av hvor og når helsemessig, sikkerhetsmessig eller miljømessig risiko er høyest. Sporfilm: Målebrikke som måler konsentrasjonen av radon i inneluft. Det finnes i hovedsak to typer sporfilmer, åpen og lukket. Begge typer kan benyttes Radon har vært mye omtalt i media de senere årene. Dette har delvis sammenheng med at det er innført nye og strengere retningslinjer. Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft Radon gir økt risiko for utvikling av lungekreft og ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Dette kyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Det er anslått a Radon (radondøtre) dannes ved nedbrytning av naturlige radioaktive stoffer som kan finnes over alt i grunnen under oss I Norge er det mange bygninger som har høyt innhold av radon i inneluft. Det skyldes kombinasjoner av geologiske forhold, byggemåte og -bruk Presseklipp WHO slår alarm om radon

Radon finnes overalt på kloden og noen land har høyere forekomster enn andre, norge er et av disse land med høyest forekomst av radon og varierer etter geografiske områder. Det flest ikke er klar over er at radon er en stor årsak til lungekreft nest etter røyking og at flere tusen mennesker på verdensbasis dør hvert år som følge av innånding av radongass Verst i innlandet. De høyeste radonkonsentrasjonene finnes i områder der grunnen består av alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter, og av løsmasser eller såkalt morenegrunn Radon er en usynlig og luktfri gass og der det er radon i inneluften øker risikoen for lungekreft. Radongassen stammer fra uran som finnes i berggrunn og jordsmonn. Bygge­grunnen er dermed den viktigste radonkilden for bygninger i Norge. Den høyeste risikoen er knyttet til alunskifer og alunskiferrik jord

Radon Radonteknik

 1. Radon er en usynlig og luktfri gass (edelgass) som dannes kontinuerlig i jordskorpa ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø
 2. eraler. Både jordluft og grunnvann inneholder derfor radon. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og kan derfor komme ut i lufta vi puster. Norge, sammen med Sverige og Finland, er blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjon av radon i inneluft. De høyeste radonkonsentrasjonene finnes
 3. høye radonkonsentrasjoner gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Det er anslått at radon i inneluft er årsak til mellom 5 % og 15 % av alle nye lungekrefttilfeller i den norske befolkningen. Undersøkelser tyder på at risikoen ved radoneksponering er høyest for røykere. Norske anslag av risiko er i overensstemmelse med de vurderinge
 4. døgnene med høyest konsentrasjon, ikke bare den laveste. Derfor blir det en høyere konsentrasjon Den laveste av de 31 døgnene med høyest konsentrasjon Hvis den er høyere enn 50 µg/m³, er det for mange overskridelser (= sum av kildebidrag
 5. Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Her i landet anslås radon å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall i året. Boligmentorens samarbeidspartner Radonkjeden har nyttige råd. Tekst: Helene Aarnes - helene@boligmentoren.no Foto: Radonkjeden
 6. av berggrunnen har Norge blant de høyeste forekomstene i verden. radon kan gi lungekreft Verdens helseorganisasjon anser radon som den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. I følge Statens strålevern er radon en med­ virkende årsak til 14 % av alle nye lungekrefttilfeller i Norge, det vil si om lag 280 tilfeller per år
 7. Radon i boliger er anslått til å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge, viser tall angitt av statens strålevern i 2014. Vi hjelper deg med Tiltak mot radon
Skjerpede krav til radonsikring i nye bygninger etter 1

Radon: Skadelig eller ikke? Huseiern

 1. 14 000 mennesker flyktet fra Bosnia-Hercegovina til Norge under Balkan-krigen på 90-tallet, og de fleste kom som hele familier. Flyktningene er blitt boende spredt over hele landet, og har i liten grad reist hjem etter at freden kom. 35 prosent av bosnierne i Norge har høyere utdanning, mot 32 prosent i den norske befolkningen generelt. Svært mange bosniere er også i jobb
 2. Frontallappen ligger fremst av hjernelappene, og er også den klart største av dem. Frontallappen strekker seg omtrent halvveis bak i hjernens lengde, og grenser i forkant til pannebeinet, og i bakkant til parietallappen. Frontallappen har flere spesialiserte folder og områder som spesielt bidrar til enkelte funksjoner
 3. Radon 222 - Informasjonsfolder om radon og dens virkninger. Målingsmuligheter og informasjon om forebygging
 4. Grunnfjell Store deler av landet er bygd opp av bergarter som ble dannet i Jordens urtid eller prekambrium.Dette kalles grunnfjellet.Bergartene i grunnfjellet er overveiende gneiser, granitter og andre dypbergarter, omvandlede sedimenter og vulkanske bergarter.De største forekomstene finnes i Sør-Norge.Det finnes også prekambriske enheter innenfor den kaledonske fjellkjede på Vest- og.
 5. ium + andre metaller. Eksempel på ulovlig håndtering •Arbeid i alunskifer medfører risiko for eksponering til radon •Også nærliggende bygg kan få økt radonproblematikk ved og totalt utslipp av vann per år. •Konsentrasjon av radioaktive stoffer i vann ganget med estimert utslipp. Kontaktinformasjo
 6. jodmangel i Norge Identifisering av et akutt behov for tiltak IS-0591. 2.6 Helsekonsekvenser av høyt jodinntak..15 3. Behov og anbefalt inntak av jod jod er tilsatt i en så lav konsentrasjon at bidraget er tilnærmet ubetydelig

Trenger du en god SKADEDYRBEKJEMPER? KONTAKT HJELP. Booking event, konferanse, guide, kick-of Radon er etter røyking den viktigste årsak til lungekreft. Bygg med forhøyet radonnivå finner man overalt i Norge, selv om noen områder er mer utsatt enn andre. Statens Strålevern anbefaler alle som bor i en etasje som er lavere enn 3. etasje å foreta måling av radon i sin bolig Statens strålevern anslår at rundt 300 mennesker i Norge dør hvert år som følge av lungekreft forårsaket av radongass. - Radon skal måles i vinterhalvåret, fordi det er høyest verdier i. Etter tusenårsskiftet har det samlet sett vært en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten, og vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag. Nedgangen gjelder imidlertid ikke for alle typer lovbrudd, og lovbruddsbelastningen er ulik for ulike grupper og deler av landet. Generelt sett er de unge mest utsatt for lovbrudd, og det skjer.

Radonmembran | Miljøtak AS

Mylan Healthcare Norge AS. Kortikosteroid. H02A A02 (Fludrokortison) Bivirkninger kan forårsakes av for rask seponering eller av langtidsbehandling med høye doser. T 1 / 2 og konsentrasjon av kortikosteroider kan øke ved kombinasjon med østrogen/antikonsepsjonsmidler Radonor AS har levert radonmålinger i Norge siden 1999. Analysen av sporfilmene gjennomføres i akkreditert laboratorium. Radonor har også utarbeidet dokumentasjon med svar på spørsmål som hva er radon, hvordan gjennomføres målingen, hvilke tiltak finnes når målingen påviser for høye radon-verdier etc Radonsug for radonsanering. Trinnløs justering; filter; tilsluttes via kabel; Datablad; Radontek15. Radonsug for radonsanerin

Inneklima: 450Geo365 | Geologi – på livet løs
 • Teppesenteret på nordås rådal.
 • Konzerte hamburg 2018 stadtpark.
 • Rosa helikopter jentene.
 • Neseben ultralyd.
 • Tentamensoppgaver norsk 9. trinn.
 • Brukt cnc fresemaskin.
 • Jaden smith icon lyrics.
 • Triumph bonneville t100.
 • Ü30 party glashaus bad salzuflen.
 • English transitional words.
 • Gentleman lyrics.
 • Paracetamol överdos.
 • Diablo 3 wiki leah.
 • Grunnleggende kryssord.
 • Raspbian stretch desktop.
 • Genser med rundfelling dame.
 • 18 geburtstag feiern in bonn.
 • Icelandair gardermoen.
 • Eiweißmangelödem bauch.
 • Orientering karttegn.
 • Free audiobooks app.
 • Kända bloggare.
 • Gentleman sohn.
 • Gladiator are you not entertained.
 • Temahefte om språklig og kulturelt mangfold 2017.
 • Flying culinary circus taco.
 • Ground zero plutonium 12.
 • Bitcoin wallets.
 • Zweites date wohin.
 • Eksklusivt dusjkabinett.
 • Tinemelk® med kaffe og kakao.
 • Barnebøker salg.
 • St andrews day.
 • Intility arena kart.
 • Casper wo die wilden maden graben.
 • Startlønn psykolog 2017.
 • Krøs.
 • Freigeist graz.
 • Ps plus games this month.
 • Tshawe søster.
 • Imagenes de la seleccion colombia con frases.